Ett attraktivt, tryggt och jämlikt Karlstad som är långsiktigt hållbart!

Socialdemokraternas mål är ett jämlikt samhälle med välfärd för alla. Att ge människor förutsättningar att färdas väl genom hela livet är målet, våra gemensamma resurser och hur de fördelas är medlet. Det är helt avgörande att resurserna fördelas efter behov, eftersom vi alla är olika och har olika förutsättningar, både ekonomiskt och socialt. Vi har störst behov i början och slutet av livet. Det är också dessa verksamheter, skola, vård och omsorg som utgör kommunens största verksamheter och är prioriterade när vi fördelar våra gemensamma skattemedel.

FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030 ska vara vägledande i kommunens verksamheter och Karlstad ska ta sin del av det globala ansvaret.

Utgångspunkten för det socialdemokratiska budgetförslaget är traditionell socialdemokratisk politik och en prioritering av verksamheterna som rör barn, unga och äldre. Vi väljer att ge nämnderna olika ekonomisk uppräkning, för att skapa utrymme för omfördelning till förmån för välfärden.

Klimatet kan inte vänta

Vi socialdemokrater är beredda att ta ansvar för framtiden. Vi är övertygade om att kommunen måste få en tydligare och mer samordnad struktur kring det viktiga arbetet med hållbarhetsfrågorna i Agenda 2030.

Miljönämnden har ett stort, viktigt och strategiskt ansvar i de frågor som rör klimat- och miljömålen. Vi föreslår att miljönämnden får en budgetförstärkning på 300 000 kr för att höja ambitionen avseende uppföljningen av målen.

Karlstad växer. Vi föreslår att det under kommande mandatperiod, i dialog med karlstadsborna och inom ramen för arbetet med en ny översiktsplan, utreds var vi kan etablera en helt ny, modern och hållbar stadsdel. I en grön stadsdel finns bland annat boendeformer med en hög grad av självförsörjning på energi och förskolor och skolor som har miljöprofil. Träbyggnation är prioriterat och en väl fungerande kollektivtrafik en självklarhet. Det ska vara lätt att göra klimatsmarta val. Transporter är den dominerande källan till kväveoxider där människor vistas. Under de stora ombyggnationerna i centrum är det därför av stor vikt att samordna möjligheterna att transportera sig i centrum, oavsett val av transportmedel. Vi avsätter medel för ett treårigt projekt för hållbara transporter i centrum.

Karlstad behöver en ny vision

Vi lägger inget eget förslag till strategisk plan, men fortsätter driva på för att Karlstads kommun snarast ska arbeta fram en ny, utmanande vision. Vi har högre ambitioner och tycker att målen kunde vara skarpare för att åstadkomma bättre resultat och en tydligare uppföljning av måluppfyllelsen. Vi väljer nu att driva de frågorna på ett annat sätt, bland annat genom våra 100 förslag för ett förbättrat företagsklimat. Vi vill också se ett modernt ledarskap, som tar lärdom från såväl andra kommuner, som näringsliv och akademi. Ska Karlstad klara sin roll som länsledande utvecklingskraft, så måste vi blicka utåt, inte inåt. Framåt, inte bakåt.

Alla behövs på framtidens arbetsmarknad

Vi vet att alla unga karlstadsbor kommer att behövas på framtidens arbetsmarknad. Anledningen är den demografiska utvecklingen. Antalet barn och äldre ökar, samtidigt som antalet personer i arbetsför ålder, 20—64 år, minskar i jämförelse. Färre ska försörja fler.

Det innebär, för vår framtida välfärd och livskvalitet, att det är oerhört angeläget att grundskolan klarar sitt uppdrag och att alla elever har behörighet att söka till gymnasieskolan efter årskurs 9. Det är vårt främsta mål inom grundskolan, allt annat är ett svek mot eleverna.

Förutom uppräkning på 1 %, så avsätter vi 21 500 000 kr till barn- och ungdomsnämnden för grundbemanning, pedagogisk personal och elevhälsa för att bibehålla personaltätheten. Vi satsar också medel på att stärka barns och elevers förmåga att planera för utbildning och yrkesval, 1 750 000 kr.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har utmaningar både avseende elevernas studieresultat, som sjunker i jämförelse med jämförbara kommuner, och verksamhetens ekonomi. Vi avsätter 10 000 000 kr för att fler ska ta gymnasieexamen. En välfungerande gymnasieskola är viktigt för Karlstads konkurrenskraft, framtida kompetensförsörjning och möjligheten för unga vuxna att få sitt första jobba och säkerställa sin försörjning. Det är också angeläget att Karlstad är en attraktiv studentstad och att studenterna väljer att stanna här efter sin utbildning. Vi avsätter medel, 300 000 kr, för kommunens andel av den gemensamma handlingsplanen för samverkan mellan Karlstads kommun och Karlstads universitet.

Vi har flera utmaningar, som kräver politiska lösningar och ett framtidsinriktat ledarskap. En sådan utmaning är kommunens ekonomi. Flera nämnder har ett ansträngt ekonomiskt läge och det är viktigt med ett tydligt politiskt ansvar och öppenhet för nya lösningar. Socialdemokraterna ser allvarligt på arbetsmarknads- och socialnämndens ekonomiska situation och särskilt avseende kostnader för externa placeringar av vuxna. Vi inväntar den granskning som kommunrevisorerna initierat, men är övertygade om att det behöver vidtas kraftfulla åtgärder för att inte äventyra kommunens ekonomi i sin helhet.

Alla jobb är viktiga jobb

För oss socialdemokrater är alla jobb viktiga jobb. Vi vill se fler statliga arbetstillfällen i Karlstad, fler anställda i välfärden och fler som startar företag. Vi strävar efter full sysselsättning. Att ha ett jobb att gå till skapar frihet att forma sitt eget liv och ju fler som arbetar, desto mer resurser till vår gemensamma välfärd. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att göra ett årligt ”Handslag” med näringslivet där gemensamma prioriterade åtgärder fastställs, samt genomföra de 100 förslagen för ett förbättrat företagsklimat (bilaga).

Det är angeläget att alla ges möjligheten att arbeta utifrån sin förmåga och nå sin fulla potential. I vårt budgetförslag prioriterar vi därför ett ytterligare arbetslag vid Kroppkärrs gård, 1 500 000 kr. Karlstad växer och behöver skötas om. Vi vill också återinföra estetprogrammet på gymnasiesärskolan och avsätter medel för praktikplatssamordning. 200 000 kr.

Att färdas väl genom hela livet

Det livslånga lärandet börjar i förskolan. Förskolan ska hålla hög kvalitet och kännetecknas av trygghet, lek och lärande. Förskolan är viktig för integrationen och ska präglas av mångfald. I skolan läggs grunden för resten av livet. Därför ska Karlstad ha en jämlik kunskapsskola, med höga kunskapsresultat, där ingen elev lämnas efter eller hålls tillbaka. Alla kommunens skolor ska vara bra skolor.

Vi ser med oro på att den psykiska ohälsan ökar. Vi avsätter medel för förstärkt elevhälsa, så att man kan upptäcka problemen tidigare. 1 750 000 kr. Vi avsätter också 3 000 000 kr extra för barn och elever i behov av särskilt stöd.

I Karlstad ska alla känna sig trygga i vardagen, genom hela livet, och känna tillit till att hjälpen finns när den behövs. Det behövs satsningar på välfärden i många år framöver, när befolkningen växer och vi blir alltfler äldre. Personalkontinuiteten i hemtjänsten behöver förbättras och styrningen i högre grad präglas av tillit. Karlstad har en ekonomisk utmaning i ökande kostnader inom LSS, som riskerar att urholka resurserna till äldreomsorgen. Vi avsätter 16 000 000 kr till vård- och omsorgsnämnden för förstärkt bemanning, fixarservice inom digital teknik, ökad personalkontinuitet inom hemtjänsten och ökade LSS-kostnader.

Många känner sig ofrivilligt ensamma. Det behövs metoder och arbetssätt för att upptäcka människor som är i behov av att bryta ofrivillig ensamhet och därmed motverka psykisk ohälsa. Vi avsätter 1 000 000 kr för uppsökande verksamhet. Vi har också i en motion föreslagit en utredning av fixarservice inom digital teknik. Det kan vara ett annat sätt att bryta isolering.

De delade turerna ska bort

En stor satsning i Socialdemokraternas budget förra året handlade om arbetsvillkoren inom vård- och omsorg. Vi gick till val på att ta bort de delade turerna. En viktig arbetsmiljöfråga, men framför allt en viktig jämlikhets- och jämställdhetssatsning.

Efter en socialdemokratisk delseger i frågan, så har vård- och omsorgsnämnden beslutat att utreda hur de delade turerna kan avvecklas. Vi inväntar nu den utredningen och att förslaget till handlingsplan som vård- och omsorgsförvaltningen ska arbeta fram. Delade turer tillhör inte framtiden.

Vi fortsätter arbeta för att Karlstad ska vara Sveriges mest jämställda kommun. Det strategiska jämställdhetsarbetet måste prioriteras upp i kommunen. Vi vill samarbeta med Centrum för genusforskning vid Karlstads universitet och avsätter 300 000 kr för en kunskapsbank för jämställdhet under kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen får också i uppdrag att utreda hur jämställdhetsbudgetering kan tillämpas.

Jämlik hälsa och livskvalitet

Förutom att budgetförslaget bygger på klassiska socialdemokratiska värderingar om jämlikhet och välfärd, så vill vi också lyfta fram det som utgör livskvalitet och god hälsa i vardagen. Människor har stort behov av att befinna sig i olika sociala sammanhang. Den självupplevda hälsan påverkar både prestationer och relationer. Att uppleva kultur, att känna glädje och gemenskap tillsammans med andra och att ges möjlighet till olika former av fysisk aktivitet, är faktiskt helt nödvändiga friskfaktorer i vårt liv.

I vår budget finns flera förslag som främjar hälsa och livskvalitet:

Vi avsätter medel för konstgräs enligt den tidigare beslutade utbytesplanen. 6 000 000 kr. Fotboll är en stor idrott bland både pojkar och flickor.

Vi prioriterar den nya gymnastikhallen vid Stockfallets skola. Det betyder att Karlstad kan erbjuda ett mer komplett utbud inom cheerleading och gymnastik. En viktig fråga ur jämställdhetssynpunkt.

Barn- och ungdomsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna till ökad rörelseaktivitet i, eller i anslutning till skolan, i samverkan med företrädare för idrottsrörelsen.

Vi vill också utreda möjligheter att anordna aktiviteter i skollokaler efter skoltid, i samarbete med föreningsliv och studieförbund. Syftet är att bidra till ökad trygghet och gemenskap samt mer meningsfull fritid bland barn och ungdomar. Malmö stads allaktivitetshus kan tjäna som förebild i en sådan utredning.

Vi vill att kulturskolan blir avgiftsfri. 2 000 000 kr. Att spela musik, sjunga och dansa stimulerar barns inlärningsförmåga. Det får inte vara en ekonomisk fråga att delta i kulturskolans verksamhet. Avgiftsfria fritidsaktiviteter är viktiga. Vi föreslår att Sundstalägret blir avgiftsfritt, 300 000 kr, och vi vill förstärka biblioteksverksamheten med 500 000 kr. Vi vill lyfta fram biblioteken som mötesplats och deras viktiga demokratiuppdrag. Vi inrättar fria medel för att stimulera fritidsaktiviteter i områden som saknar fritidsgård. Vi vill utveckla 4 H-gården till en viktig mötesplats över generationsgränser. 300 000 kr.

Sammanhållning och gemenskap

När vi socialdemokrater säger Karlstad, så menar vi hela kommunen. Livskvaliteten och tryggheten ska omfatta hela kommunen. Våra ytterområden och kransorter är en viktig del av kommunens utveckling och attraktivitet. Det finns ett folkligt engagemang för orterna och vi vill understödja engagemanget och drivkraften genom att avsätta 1 miljon vardera i investeringsbudgeten till: Edsvalla, Molkom, Skattkärr-Alster, Skåre, Ulvsby, Vålberg och Väse.

Pengarna ska användas till satsningar som kommer så många som möjligt till del och höjer attraktiviteten i områdena. Medborgarna i varje område erbjuds att själva organisera hur de ska fördela pengarna. Befintligt föreningsliv är en viktig grund.

Socialdemokraterna vill ta fram ett landsbygdsprogram för jobb och tillväxt i hela kommunen. Den kommunala närvaron i kommunens mindre tätorter behöver utökas. Vi föreslår därför att den kommunala serviceplanen, som är under framtagande, kompletteras med en utredning kring hur den kommunala närvaron kan öka i ytterområdena.

Vi prioriterar arbetet med byggvisioner mindre tätorter, 500 000 kr. De är viktiga för ett sammanhållet Karlstad och för en utveckling i hela kommunen.

Det ska vara enkelt att driva företag på landsbygden och i Karlstads mindre tätorter. Det finns företagare i hela kommunen och det är viktigt att de erbjuds ett likvärdigt stöd från kommunens tillväxtcentrum. Det är angeläget att säkerställa tillgång på bredband i hela kommunen. Vi vill också genomföra en inventering av samlingslokaler i hela kommunen. Att kunna mötas är viktigt för föreningslivet och ytterst för demokratin.

Vi föreslår att den planerade Skåre sporthall istället blir ett allaktivitetshus med lokaler för idrott, kulturutövande och föreningsmöten. 50 000 000 investering år 2020, 4 250 000 kr på driften år 2021.

Vi föreslår att Kronparkens samlokaliserade verksamhet (allaktivitetshus) får en förstärkning på 2 000 000 kr för personal och verksamhet. Vi föreslår också ett särskilt Kronoparkslyft. Kronoparken är Karlstads största stadsdel med stora möjligheter men också en hel del utmaningar. (Se bilaga).

Det är angeläget att utveckla formerna för medborgardialog och ge de politiska partierna en självklar och tydlig roll.

Tillsammans utvecklar vi framtidens Karl

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.