Diskussionsunderlag (S) ÖP 2050

Inom kommunen pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Det finns ett politiskt tillsatt ÖP-råd, där arbetet redovisas och partiernas representanter kan komma med inspel. Där fattas dock inga beslut, utan det är bara ett rådgivande organ. Kommunstyrelsens tillväxtutskott är styrgrupp för arbetet.

Översiktsplanen är ett viktigt planeringsdokument som regleras i Plan- och bygglagen (PBL) och Miljöbalken (MB). Planen ligger till grund för kommunens planeringsprocess och olika planer som tas fram som blir juridiskt bindande, exempelvis detaljplaner. ÖP är inte juridiskt bindande. 

Socialdemokraterna representeras i ÖP-rådet av Anders Tallgren. Nu är processen i en sådan fas att representanterna behöver gå tillbaka till sina partier för dialog och förankring innan ett förslag tas fram som skickas ut på mer formellt samråd. Tidsplanen är att remissversion från kommunen skickas ut under senare delen av 2020 och antagande (beslut i kommunfullmäktige) sker under mandatperioden, vilket innebär senast våren 2022.

Översiktsplanen tar sikte på 2050 och belyser Karlstads utveckling ur många olika perspektiv. Tillväxt, klimat och områden inom Agenda 2030 är exempel på perspektiv som kan beaktas.

Initialt valde (S) att inte delta i ÖP-rådet, utan prioriterade egna ”dialogmöten” ute i olika bostadsområden. Vi har där bland annat diskuterat vårt förslag om en ny hållbar stadsdel och var den kan placeras. Vi har delat ut en enkät med blandade frågeställningar. Resultaten från dessa dialogmöten kommer att beaktas i Socialdemokraternas skrivelse till kommunen, likaså vårt kommunala handlingsprogram ”Ett attraktivt, tryggt och jämlikt Karlstad som är långsiktigt hållbart”. I handlingsprogrammet har vi exempelvis skrivningar om ”fysisk planering som främjar sammanhållning och möten mellan människor”. Nu behövs ytterligare inspel utifrån de frågor till partierna som kommunens underlag innehåller.

Här nedan finns frågeställningar som ni kan diskutera i föreningar och nämndgrupper:

 1. ÖP-rådet föreslår att översiktsplanearbetet baseras på en befolkningstillväxt om minst 1 % årligen. Synpunkter?
 2. Vilken typ av näringsliv är det viktigt att vi arbetar med att ge plats för?
 3. Det är aktuellt med naturturism och turism längs Vänern, men om det ska hända något behövs både entreprenörer och naturskön mark nära vatten. Är vi beredda att avsätta plats för detta i och nära tätorten?
 4. Vem vill flytta till landsbygden och varför?
 5. Vad är viktigast att prioritera i stadens utrymme?
 6. Hur kan vi minska de korta bilresorna och vad krävs för att Du ska ställa bilen?
 7. Är det ok med bilkö ibland och hur definierar vi kö?
 8. Hur långt kan vi acceptera att gå till en hållplats eller parkeringsplats? Är 400 meter ett bra riktmärke?
 9. Vad är den ideala balansen mellan småhus/bostadsrätter/hyresrätter?
 10. Hur ser (S) Karlstad på omvandling av upplåtelseformer? Kan det vara ett sätt att bryta segregation?
 11. Har vi bostadsbrist idag?
 12. Vad är rätt lägen för äldreboenden?
 13. Fler familjer vill bo centralt. Hur gör vi plats för barnen i centrum?
 14. Vad är / hur bygger vi socialt robusta stadsdelar?
 15. Hur skapar vi ett tryggt och attraktivt boende för alla åldersgrupper?

Frågor specifikt för ytterområdesföreningarna (men självklart får alla diskutera dem om man vill):

 1. Vad är viktigt för livskvaliteten i de mindre tätorterna?
 2. Hur kan man stärka stoltheten i en ort, till exempel Vålberg?
 3. Vad bör göras för att locka företag och entreprenörer att etablera sig på landsbygden?
 4. Hur mycket är det rimligt att satsa på kommunal service som kultur- och idrottslokaler, allaktivitetshus med mera?
 5. Vad är rimligt att kommunen gör för att äldre ska kunna bo kvar på sin bostadsort?

Ovanstående frågeställningar finns i kommunens underlag. Vi vill också att ni diskuterar dessa frågeställningar, som är ”(S)-frågor”:

 1. Vad krävs för att unga ska trivas i vår stad?
 2. Hur får vi studenterna att stanna i Karlstad efter avslutad utbildning?
 3. Vad är den viktigaste planeringsfrågan för att öka jämlikheten?
 4. Kan vi tänka oss ha ett mer generellt genusperspektiv på översiktsplanen? Vad betyder det i så fall i konkreta exempel?
 5. Hur ökar vi tryggheten / tilliten i samhället?
 6. Vad är kulturens roll i stadsplaneringen? Kan vi planera för mer ”kreativa” områden?

Ni behöver inte behandla alla frågor, utan kan välja frågeställningar som ni tycker är intressanta.

Om det är frågor / perspektiv som ni tycker det är särskilt angeläget att Socialdemokraterna driver, och som inte har berörts ovan, så skicka med det också.

För er som är speciellt intresserade, så finns det omfattande underlag inom olika områden. 150—200 sidor både fakta-PM, PPT inom olika områden, minnesanteckningar m.m.

Socialdemokraterna ska lämna in synpunkter och inspel till tjänstepersonerna som arbetar med översiktsplanen senast den 1 april (i den här omgången av processen).

Maila därför synpunkter från föreningar och nämndgrupper senast den 26 mars till: ingela.wretling@karlstad.se

Tack på förhand för ert engagemang!

Linda Larsson
Kommunalråd

Anders Tallgren
Kommunalråd

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.