Demokrati och delaktighet

Demokrati är friheten att få uttrycka sin mening, kritisera, upplysa och bilda opinion, liksom rätten och den praktiska möjligheten att tillsammans med andra forma framtiden. Idag ser vi att populismen, främlingsfientligheten och demokratiföraktet ökar. Vi vill arbeta mer medvetet med demokratifrågor och delaktighet samt utveckla formen för beslutsfattandet och kontakten med medborgarna.

Vi vill skapa jämlika förutsättningar för att aktivt kunna delta i samhällslivet. En förutsättning för allas deltagande är framför allt arbete, bostad och fungerande välfärd såsom sjukvård, socialtjänst, skola, kultur och fungerande tillgänglig kollektivtrafik. Utan en sådan samhällsbas kan inte Karlstad utvecklas i den demokratiska riktning vi socialdemokrater eftersträvar.

Vi måste aktivt arbeta med att minska avståndet mellan medborgarna och de förtroendevalda. Vi har parlamentarisk demokrati där de politiska partierna har en viktig roll i kontakten med medborgarna. Tyvärr försvagas de politiska partierna och kommunen tar allt mer över dialogen med medborgarna. Vi socialdemokrater vill ändra på den utvecklingen. Det är viktigt att lyfta fram de politiska partiernas roll i den parlamentariska demokratin. De politiska partierna bör ges en tydligare roll i samband med kommunens medborgardialoger. Vi är också positiva till att pröva med vissa öppna möten i nämnderna och olika former av ”snacka med politiker”-möten.

Vi väljer att satsa på:

 • Ökat valdeltagande är alltid ett mål för Socialdemokraterna
 • Konceptet med medborgardialog ska utvecklas genom att ”Medborgarnas frågestund” införs vid några sammanträden med kommunfullmäktige varje år
 • De politiska partierna ges en tydlig roll i samband med medborgardialoger
 • Minst ett öppet sammanträde per termin och nämnd
 • Pröva olika varianter av ”snacka med politiker”-möten
 • Utvecklad information om kommunens verksamhet på olika språk, samt lätt svenska

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter bygger på principen om alla människors lika värde. FN:s allmänna förklaring handlar om medborgerliga och politiska rättigheter, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Med utgångspunkt i den allmänna deklarationen har fler konventioner tagits fram som särskilt fokuserar på vissa gruppers rättigheter. Exempel är konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW), konventionen om barnets rättigheter (CRC), som föreslås bli svensk lag 1 januari 2020, och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar (CRPD). Vi socialdemokrater vill att kommunen utvecklar ett strukturerat arbete för mänskliga rättigheter. SKL (Sveriges kommuner och landsting) har tagit fram en plattform för policy- och verksamhetsutveckling. Socialdemokraterna ska vara drivande i dessa frågor. Botkyrka är ett gott exempel som kan användas som förebild. Vi accepterar ingen form av diskriminering.

Vi väljer att satsa på:

 • Strategiskt och strukturerat arbete för mänskliga rättigheter (FN:s konventioner)
 • Barnrättsperspektivet ska synliggöras i kommunens styrdokument
 • Proklamera Karlstad för en kommun fri från diskriminering

Integration och mångfald

Karlstad välkomnar nya medborgare. Många har flytt från krig och förföljelse. Vi ska göra vårt bästa för en snabb integration i vårt Karlstad. Alla som bor här har både rättigheter och skyldigheter. Det är viktigt att språkundervisning och introduktion till vårt samhälle sker så snabbt som möjligt. Vi ser också en stor och viktig utmaning i att stimulera fler kvinnor med invandrarbakgrund att delta i arbets- och samhällsliv. Vi behöver förbättra informationen om vårt svenska välfärdssystem. Här i Sverige förvärvsarbetar både kvinnor och män och bidrar till familjens försörjning och sin egen ekonomiska självständighet. Det är angeläget att hitta vägar för att stimulera entreprenörskap i de här grupperna. Att kunna erbjuda microlån i samarbete med aktörer på finansmarknaden (existerande banker och andra långivare) vore värdefullt.

Vi väljer att satsa på:

 • Säkerställa att språkundervisning och introduktion i vårt samhälle sker så snabbt som möjligt
 • Stimulera kvinnor med invandrarbakgrund att delta i arbets- och samhällsliv
 • Hitta vägar för kommunen att kunna stödja utvecklandet av microlån
facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.