Motion angående parkeringsyta i Väse

Vi vill förbättra trafiksäkerheten i Väse genom att tomten Väse Lund 1:153 på Skolgatan 4 görs om till parkering. Enligt detaljplanen kan tomten användas till bostad eller parkering. Idag är trafiksituationen sådan att föräldrar parkerar på båda sidor om Skolgatan när de ska lämna eller hämta sina barn på skolan eller förskolan. Det har försvårat…

Läs mer

Försöksverksamhet med Personlig koordinator för familjer med barn som har rörelsenedsättning/ flerfunktionsnedsättning

Såväl statliga utredningar (RiR 2011:17) som flera andra undersökningar visar att föräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning får ta ett stort ansvar för att samordningen av det stöd barnet behöver ska fungera.  Det kräver mycket kraft och energi och den stora belastningen kan riskera föräldrarnas hälsa, deras föräldraförmåga liksom möjligheten att arbeta. I Göteborg…

Läs mer

Revidering av policyn ’Regler och riktlinjer för jaktarrenden på kommunal mark’

Policyn ’Regler och riktlinjer för jaktarrenden på kommunal mark’ har inte reviderats sedan 2002 och det är nu hög tid för en översyn och uppdatering. Det står till exempel inget om hur policyn ska följas upp eller vilka sanktioner som är aktuella om brott mot reglerna i policyn uppdagas. Vidare kan rutinerna exempelvis kring den…

Läs mer
facebook Twitter Email