Bygglov för moskén på Rud

Vid stadsbyggnadsnämndens sammanträde 20200617, beslutades att bevilja bygglov för den planerade samlingslokalen/moskén på Rud. Socialdemokraterna röstade för ett beviljat bygglov, men har lämnat in en protokollsanteckning i ärendet, som du kan läsa här. Det har i olika lokaler funnits en moské i Karlstad i över 20 år, men de senaste 10 åren har Islamiska kulturföreningen…

Läs mer

Protokollsanteckning, stadsbyggnadsnämnden 2020-06-17, ärende 19. Bygglov för nybyggnad av samlingslokal, miljöbyggnad och torn på fastigheten Rud 2:1

Idag 2020-06-17 beslutar stadsbyggnadsnämnden om bygglov för en samlingslokal i enlighet med fastställd detaljplan. Detaljplanen beslutades i kommunfullmäktige 2017-06-19 och vann laga kraft 2017-11-30. Socialdemokraterna är angelägna om att upprätthålla ett likvärdigt bemötande från kommunen gentemot medborgare och föreningar och en rättssäker myndighetsutövning. De medborgerliga fri- och rättigheterna stadgas i Regeringsformens 2 kap. Punkt 6…

Läs mer

Ovanlig budget antagen i kommunfullmäktige

På grund av det ovanliga läget så är budgetbeslutet för Karlstads kommun främst en framskrivning av innevarande års budget med en bred politisk överenskommelse och samsyn. En ny budgetprocess kommer att ske senare i höst när det förhoppningsvis finns säkrare prognoser. Det blir ett nytt budgetfullmäktige i november. Då kommer de politiska partierna att lägga…

Läs mer
facebook Twitter Email