Interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande Johanna Larsson (M) ang. öppen fritidsverksamhet

Mötesplatser och avgiftsfria aktiviteter är viktiga förutsättningar för en aktiv fritid och ökad delaktighet och jämlikhet. Jag besökte UNO – Ungdomens hus för en tid sedan och mötte en livfull…

Läs mer

Motion om ”NPF-säkring” inom grundskola, gymnasie- och vuxenutbildning

Elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) har idag generellt sett sämre förutsättningar att klara sin utbildning och skolgång både inom grundskolan och i gymnasiet. Måluppfyllelsen för elever med NPF-diagnos är lägre…

Läs mer

Anders Tallgren interpellerar Nisser om Stadshusaffären

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M) ang. Stadshusaffären. Vid teknik- och fastighetsnämndens sammanträde 2015-12-16 beslutade nämnden, med hjälp av ordförandens utslagsröst (5 för, 5 emot och 1 moderat ledamot…

Läs mer
facebook Twitter Email