Ärende 10. Internbudget 2022, BUN

Yrkande:

  1. Socialdemokraterna yrkar på att de 9,4 mkr kommunfullmäktige tilldelade Barn- och ungdomsnämnden för resursförstärkning och ökad måluppfyllelse 2022 fördelas enligt följande:

Grundbemanning förskola – 3,1 mkr                         
Tilldelas resursfördelningssystemet och fördelas genom barnpengen.

Grundbemanning grundskola, förskoleklass, särskola, fritidshem – 5,8 mkr                     
Tilldelas resursfördelningssystemet och fördelas genom elevpengen.

Stadsdelstillägg Våxnäs – 0,5 mkr

I övrigt fördelas budgettillskotten från KF enligt förvaltningens förslag.

2. Socialdemokraterna yrkar på ett uttag ur eget kapital om 22,5 vilka fördelas enligt följande:

Bibehålla nuvarande nivå på verksamheten – 10,5 mkr
Samordnat studiestöd högstadiet – 3 mkr
Barn och elever i behov av särskilt stöd – 3 mkr 
Fortbildning av förskollärare i förskoleklass – 1 mkr
Arbete för ökad trygghet, exempelvis socialpedagoger – 3 mkr
Övergångar mellan åk 5/6 och 7 – 2 mkr

3. Fördelning av statsbidrag för en likvärdig skola från Skolverket 2022 i enlighet med förvaltningens förslag

4. Fördelning av statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan från Skolverket 2022 i enlighet med förvaltningens förslag.

5. Övriga statsbidrag söks och används i enlighet med förvaltningens förslag.

6. Budgetmedel på ca 915 000 kr för idag stängda öppna förskolor omfördelas och nyttjas till att starta en öppen förskola på Kronoparken.

7. Trygga och säkra utemiljöer som stödjer det pedagogiska arbetet  1 mkr
Finansieras genom nämndens investeringsbudget.

För Socialdemokraterna

Anna Dahlén Gauffin

1:e vice ordförande Barn- och ungdomsnämnden

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.