Ang. upphandling av oberoende granskning av Stadshusaffären

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-24 § 116 att bifalla en motion angående en oberoende granskning av försäljningen av Stadshuset.

Undertecknade, kommunalråd för Socialdemokraterna, lämnade in motionen. I motionen ställs följande frågor:

1. Teknik- och fastighetsförvaltningen hade förberett en affär med budgivning, men uppmanades att avbryta det arbetet och inrikta försäljningsprocessen mot en specifik köpare. Av vem och på vilka grunder togs det beslutet?

2. Var det rätt att sälja fastigheten till ett lägre pris, trots att det fanns ett högre, konkurrerande bud?

3. Uppfyllde verkligen beslutet kommunens undantagsklausul avseende försäljning av tomten?

4. Var affären olaglig? Vi skulle vilja ha den juridiska frågeställningen ytterligare belyst, även om vi är medvetna om att laglighetsprövning formellt sker i förvaltningsrätten efter överklagan.

Kommunfullmäktige beslutade bifalla motionen. I motionen formuleras förslagen till beslut enligt nedanstående:

1. Kommunfullmäktige beslutar om en ny oberoende granskning av Stadshusaffären där bland annat ovanstående frågor hanteras.

2. Granskningen finansieras ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov.

I det underlag för upphandling av konsulttjänst som redovisas på e-avrop, så har uppdraget snävats in: ”I korthet består uppdraget av att utreda och bedöma om beslutet att sälja fastigheten Almen 19 var förenligt med kommunallagen, EU-rättens statsstödsbestämmelser och kommunens egna riktlinjer”.

Vi anser att det är oerhört angeläget att uppdraget genomförs i enlighet med kommunfullmäktiges beslut och intentionerna i vår motion.

Karlstad 2020-12-15

Linda Larsson (S)

Anders Tallgren (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.