Jämställdhet i fokus

Jämställdhet är en grundläggande del av det grönröda styre som sedan valet leder Karlstads kommun. Vi tre partier, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet, förenas i våra värderingar om ett jämställt och jämlikt samhälle. Där vi tar ansvar för en hållbar samhällsutveckling och driver på innovations- och digitaliseringsarbetet.

Vi i det grönröda styret ser jämställdhetsfrågorna som en kvalitetsfråga. Kvinnor, män, tjejer och killar ska kunna få samma bemötande och samma chanser att förverkliga sina drömmar. Dessutom vet vi att det lönar sig att ha en jämställd verksamhet. Det blir även lättare att rekrytera och arbetsmiljön blir bättre.

Vi har sedan vi tog över styret gjort en budgetsatsning så att personal inom vård- och omsorgsförvaltningen redan i år ska kunna få arbetsskor bekostade av kommunen. Medan slitsamma mer mansdominerade yrken inom kommunen har fått arbetsskor finansierade av arbetsgivaren har personal inom slitsamma vårdnära yrken inte haft samma förmån. Det ändrar vi nu på.

Inom samma verksamhet har även ytterligare beslut tagits för att få bort minutstyrning inom hemtjänsten och istället gå mot tillitsbaserad styrning. Stress och tidsstyrning är vanligt i kvinnodominerade yrken och här är även sjuktalen höga. Genom den här satsningen vill vi skapa en mer hållbar arbetsmiljö för kommunens anställda.

Det grönröda styret har även gjort en kraftig förstärkning av elevhälsa i grundskolan och gymnasiet. Vi vet att framför allt unga kvinnor lider av psykisk ohälsa och här måste mer stöd kunna ges snabbare. Dessutom har vi sett till att det erbjuds gratis mensskydd i kommunens skolor.

Men vi i det grönröda styret vill mer. Det handlar om att stärka de grupper som behöver mer stöd. Till exempel så ser vi att framför allt pojkar halkar efter i läsförståelse och här vill vi sätta in läsfrämjande åtgärder riktat mot pojkar. Likaså vet vi att våld i nära relationer drabbar framför allt kvinnor samt individer i utsatta grupper. Här vill vi intensifiera arbetet för att skydda dem som drabbas.

För att göra näringslivet mer jämställt vill vi möjliggöra för fler kvinnor att starta och driva företag och att stödsystemen finns där för både mans- och kvinnodominerade branscher. Jämställdhetsperspektivet behöver även beaktas på ett tydligare sätt i samhällsplaneringen. Bland annat vill vi att namnsättningen av våra gator och torg ska bli jämställd.

Vi är också eniga om att säkerställa att kvinno- och tjejjourer får fortsatt långsiktig finansiering. Med den M-KD-L regering stödd av SD som vi nu har i Sverige är det inte längre en självklarhet att dessa viktiga verksamheter får statligt stöd. Då vill vi vara tydliga med det grönröda styret prioriterar ett fortsatt kommunalt stöd.

För första gången leds Karlstad av partier med tre kvinnor som de främsta företrädarna. Detta i ett läge där det fortfarande är män som dominerar i politiken, framför allt på höga positioner. Om vi kan bidra till att sätta en annan bild av hur makt kan se ut och vilka som kan inneha den är det en viktig signal till framtidens politiker. För det spelar roll vilka som sitter i beslutsrummen och gör prioriteringar om vart resurser går, vilka investeringar som görs och hur framtidens Karlstad ska skapas.

För Karlstads grönröda styre

Linda Larsson (S)

Anders Tallgren (S)

Frida Pettersson (C)

Monika Bubholz (MP)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.