Politisk plattform för Karlstads grönröda styre, 2022-2026

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har för avsikt att styra Karlstads kommun i en koalition under mandatperioden 2022—2026.

Det som bland annat förenar våra partier är ekonomiskt ansvar, rättvis klimatomställning för en hållbar samhällsutveckling, trygghet genom hela livet, fokus på digitalisering, innovation och ett jämställt ledarskap för framtidstro. Ett modernt ledarskap helt enkelt. Vi omfattas också av en stark övertygelse om folkrörelser, folkbildning, föreningsliv och företagande som starka, positiva förändringskrafter i hela Karlstads kommun.  

I en turbulent tid så är det av stor vikt att vi har ordning och reda på kommunens ekonomi.  

Karlstads kommun ska präglas av tolerans, humanism och medmänsklighet. Det grönröda styret ska arbeta aktivt mot diskriminering och för alla människors lika värde och rätt. För oss är kulturen en självklar del av välfärden.  

Vi vill se en hållbar tillväxt. Det betyder bland annat att kommunen växer, utvecklas och byggs tillsammans med invånarna. Samverkan är viktig, både lokalt, regionalt och nationellt. Vi vill utveckla både medborgardialoger och det demokratiska samtalet, så att karlstadsborna känner sig involverade och inkluderade i vår gemensamma utveckling. Kommunen ska vara öppen för dialog och dialogen ska vara positiv, tydlig och snabb. 

Vi har ambitionen att stärka Karlstads position i ett nationellt perspektiv.  

Den gröna omställningen innebär att vi kommer att ha höga ambitioner inom miljö- och klimatområdet. Karlstads rika natur och gröna områden ska bevaras och utvecklas för friluftsliv, biologisk mångfald och folkhälsa. Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga och i Karlstad tar vi vårt ansvar för att bidra till att uppfylla våra nationella och internationella åtaganden.  

Vi vill förbättra företagsklimatet och driva på innovationsarbetet i hela kommunen, där inriktningen grön omställning prioriteras avseende etableringar. Karlstad ska främja en attraktiv och dynamisk arbetsmarknad där alla har möjlighet att delta. 

Vi vill stimulera ett aktivt föreningsliv och utveckla kommunens samverkan med civilsamhället. Karlstad ska bli en föreningskommun i framkant. Initiativ där föreningslivet vill bidra till samhällsutveckling såväl i tätorten Karlstad som på landsbygden vill vi stötta. 

För hela kommunens utveckling 

När vi i det grönröda styret talar om Karlstad så menar vi alltid hela kommunen.  

Oavsett om man bor i våra stadsdelar, tätorter eller på landsbygden, så ska det gå att leva och verka på så lika villkor som möjligt. Utvecklingen med ökande skillnader i levnadsvillkor mellan olika stadsdelar ska brytas. För oss är jämställdhet en självklarhet och den ska omfatta alla. Kommunens arbete för jämställdhet är prioriterad för vårt styre.  

Särskilt barns röster bör höras och ges större möjlighet att delta i kommunens utveckling utifrån sina förutsättningar. 

Vi vill skapa förutsättningar för mer innovation, öka det demokratiska inflytandet över kommunens budget i olika stadsdelar och tätorter och även säkerställa att det finns ett gott utbud av fritidsaktiviteter i hela kommunen. Föreningar och hela det civila samhället ska ha goda förutsättningar att verka och bidra till samhällets utveckling.  

Vi kommer att verka för bostadsbyggande i hela kommunen.  

Miljö och klimat 

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga och ansträngningarna måste öka avsevärt om vi ska kunna begränsa den globala uppvärmningen. Solidaritet handlar inte bara om fördelning här och nu, utan också över generationsgränser. Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet ska vara vägledande i allt vi gör.  

Att använda och producera energi på ett hållbart sätt är en nyckel till grön omställning. Energieffektivisering, mer förnybar energi och att möjliggöra för innovation inom området är centralt. Vi vill driva på för mer återbruk för att minska resursbehovet. 

Vi vill bygga Karlstad så att det möjliggör för hållbart resande i hela kommunen. Därför vill vi göra det tryggare att gå och cykla för barn och vuxna, även i våra mindre tätorter. 

Den biologiska mångfalden i vår natur behöver skyddas och utvecklas, både som gröna lungor inne i staden och som värdefulla rekreationsområden. Vi vill även möjliggöra för stadsodling i samverkan med medborgare och föreningar.  

Jordbruksmark är en värdefull resurs som vi värnar om. Jordbruksmark och ett aktivt jordbruk möjliggör öppna landskap, säker matproduktion och självförsörjning. Maten som serveras i kommunen ska vara producerad enligt svenska lagar och riktlinjer och i så hög grad som möjligt vara närproducerad och ekologisk. 

Skola och utbildning  

Vi vill ha en jämlik skola och förskola där alla elever ges möjlighet att utvecklas och känna att de lyckas.  Vi ser därför att det behövs fler lärare som också får vara lärare. Att det måste finnas stödresurser och en elevhälsa värd namnet.  

Vi vill vässa styrningen för att förstärka likvärdigheten i skolan och säkerställa att resurser används på ett sätt som innebär ett förbättrat resultat för eleverna. Det måste bli en tydligare socioekonomisk koppling mellan resursfördelning och resultatuppföljning.  

Vi strävar efter minskade barngrupper i förskolan och att resurser finns för att tidigt stötta de barn som har särskilda behov. När kommunen växer behöver plats för förskolor i våra bostadsområden prioriteras. 

Måluppfyllelsen på gymnasieskolan behöver öka. Fler ska färdigställa en gymnasieexamen. Det är viktigt att utbildningssystemet är anpassat utifrån arbetsmarknadens behov.  

Vi vill möjliggöra för alla barn att kunna delta i kulturaktiviteter, till exempel genom att bredda kulturskolans verksamhet och att avgiftsbefria den.  

Skolor har en viktig samhällsfunktion därför ska det finnas skolor i hela kommunen och alla skolor vara bra skolor. 

Trygghet genom hela livet 

Kommunens vård- och omsorg ska hålla hög kvalitet och utgå ifrån behov och rätt till självbestämmande. Den som behöver stöd och vård ska mötas av samordnade insatser med hög personalkontinuitet.  

Vi kommer att genomföra försöksverksamheter med tillitsstyrning för att ersätta minutscheman. Kvalitet är vägledande för vår styrning och våra prioriteringar.  

För att säkerställa kompetensförsörjningen framåt, så är personalens arbetsvillkor en prioriterad fråga. Arbetet med att avskaffa de delade turerna ska fortsätta.  

För oss är hög kvalitet i verksamheten, samt de anställdas arbetsvillkor i fokus, inte driftsformen, men vi är överens om att inte privatisera ytterligare befintliga vårdboenden under mandatperioden.  

Vi värnar tryggheten i det offentliga rummet. I Karlstad ska alla kunna röra sig fritt och tryggt i samhället. 

Möjlighet till social samvaro och mötesplatser är centralt för att skapa ett Karlstad som främjar psykisk hälsa. 

Äldrefrågor är mer än bara vård och omsorg. Vi vill att Karlstad utvecklas till en äldrevänlig kommun.  

Grön omställning för hållbar tillväxt och fler jobb   

Människors vilja till arbete är samhällets viktigaste tillgång och alla som kan arbeta ska arbeta. För att nå full sysselsättning krävs ett brett utbildningsutbud och en aktiv arbetsmarknadspolitik. Vårt grönröda styre prioriterar en hållbar tillväxt som ska bidra till den gröna omställningen. Vi vill pröva att ställa tydligare krav på hållbarhet i upphandlingar och vi vill göra Karlstad ledande i landet på second hand och återbruk.   

Vi inför ett mer strategiskt och proaktivt näringslivsarbete kombinerat med en aktiv markpolitik och skapar ”en tydlig väg” in i kommunen för företag och företagare. Vi vill ha en god dialog med så väl nya som befintliga företag samt ha ett positivt förhållningssätt till nya idéer som kan leda till framtida företag och många nya arbetstillfällen.  

Karlstad ska främja en attraktiv och dynamisk arbetsmarknad där alla har möjlighet att delta. Vi satsar på vuxenutbildningen och uppgraderar yrkesutbildningen. Nobelgymnasiet ska utvecklas till ett modernt yrkescenter. Den gröna omställningen kräver andra kompetenser och vi vill utveckla möjligheterna till god kompetensförsörjning för framtidens Karlstad.   

Vi är positiva till att stödja utvecklingen av fler arbetskooperativ och sociala företag för en bättre integration och en inkluderande arbetsmarknad. Arbete är den viktigaste frågan för en förstärkt integration. Det omfattar självklart både kvinnor och män.   

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.