Tydliga besked!

Svar på Susanne Sjöstedts ledare, VF 2022-12-09

Susanne Sjöstedt skriver i sin ledare att vårt svar till de fackliga företrädarna inte duger och hon har självklart rätt. Vi borde naturligtvis varit tydligare med hur vi avser att hantera de ekonomiska utmaningarna som våra välfärdsnämnder står inför. 

Sanningen är, precis som Susanne Sjöstedt skriver och som fackförbunden också lyfter, att med den höga inflationen och de kostnadsökningar som följer av den, så kommer vi inte kunna ge full kostnadstäckning. Och det borde vi sagt.

Har vi varit otydliga tidigare, så låt oss vara tydliga nu. 

I den reviderade budgeten som beslutades i kommunfullmäktige, förstärktes budgeten med 34 miljoner främst riktat till skolan och till de barnfamiljer som har det allra tuffast ekonomiskt, samt en riktad satsning på arbetsskor till vårdnära personal. I budgetanvisningarna, som vi tar nästa vecka, ligger 2 procent i uppräkning till nämnderna som vi vet inte kommer ge full kostnadstäckning, utan kommer att innebära att verksamheterna behöver se över vad man kan effektivisera. Ungefär hit är det ett budgetarbete som nog i mångt och mycket liknar det förra blågröna styrets. 

Men nu kommer förändringarna. 

Tillsammans för ett bättre Karlstad syftar inte bara till att vi tre politiska partier ska arbeta tillsammans. Det handlar också om att vi vill arbeta tillsammans med nämnder, förvaltningar och medborgare för att ge så många som möjligt så goda förutsättningar som möjligt. Inför budgetprocessen i vår, avser vi därför att samla samtliga nämnders presidier för att föra en dialog om verksamheterna och dess utmaningar. Såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska. Dialogen ska sedan ligga till grund för hur vi ska hantera de utmaningar som helt uppenbart finns. Detta till stor del beroende på den högerkonservativa regeringen, som med stöd av SD inte ger tillräckliga statsbidrag till kommunerna. Tvärtom tar de bort en hel del medel, som vi tvingas kompensera för. 

Det grönröda styrets plan för att hantera och överbrygga åren 2023 och 2024 bygger dels på att ge 2 procent i uppräkning av ramarna, dels att ge möjlighet för nämnderna att ta av sitt eget uppbyggda kapital, samt att omvandla den tidigare föreslagna lokala elpriskompensationen till att istället blir ett uttag från Karlstad Energi, som riktas direkt till välfärdsnämnderna. Detta tror vi är ett klokt sätt att hantera tidigare års överskott. Vi nyttjar den goda ekonomiska grund som kommunen har, för att tillfälligt överbrygga 2023 och eventuellt även 2024. 

Vår förhoppning är att detta leder till att nämnder kan effektivisera sin verksamhet på ett kontrollerat sätt. Vi är säkra på att det finns saker man kan spara på i tuffare tider, men vår ambition med denna ekonomiska plan innebär att personalen och verksamheternas kärnuppdrag värnas. 

Ett nytt grepp med det grönröda styret är också att vi avser ha en tätare dialog med våra fackliga kamrater. Vi tror på att ha goda relationer med facken. De ger oss värdefulla inspel kring verksamheterna och personalen som vi självklart behöver ta till oss för att vara en attraktiv arbetsgivare både nu och i framtiden. 

Nej, vårt svar dög nog inte. Hoppas detta var mer klargörande.

Linda Larsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Anders Tallgren (S)
Kommunalråd

Monika Bubholz (MP)
Kommunalråd

Frida Pettersson (C)
Kommunalråd

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.