Ny budget för Karlstads kommun

Tillsammans för ett bättre Karlstad

Idag har Karlstads grönröda styre presenterat sitt förslag till reviderad budget 2023-2025. Historiskt sett har Karlstads kommun alltid haft ordning och reda i ekonomin. Det har lagt grunden för att stå stark i tuffare tider, att möta utmaningar och gett möjlighet till riktade satsningar. Det är ett förhållningssätt som det grönröda styret avser behålla.

Karlstads kommun ska präglas av tolerans, humanism och medmänsklighet. I en orolig tid är det viktigt att vi satsar på dem som har det tufft i kärva tider. Därför lägger vi i vårt budgetförslag extra fokus på barnfamiljer och särskilt ekonomiskt utsatta genom en riktad satsning som kan underlätta vardagen för dem och motverka såväl ekonomiskt som socialt utanförskap.

Vi vill se en hållbar tillväxt. Det betyder bland annat att kommunen växer, utvecklas och byggs tillsammans med invånarna. Samverkan är viktig, både lokalt, regionalt och nationellt. Vi vill utveckla både medborgardialoger och det demokratiska samtalet, så att karlstadsborna känner sig involverade och inkluderade i vår gemensamma utveckling. Kommunen ska vara öppen för dialog och dialogen ska vara positiv, tydlig och snabb.

Den gröna omställningen innebär att vi kommer att ha höga ambitioner inom miljö- och klimatområdet. Karlstads rika natur och gröna områden ska bevaras och utvecklas för friluftsliv, biologisk mångfald och folkhälsa. Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga och i Karlstad tar vi vårt ansvar för att bidra till att uppfylla våra nationella och internationella åtaganden.

Vi vill förbättra företagsklimatet och driva på innovationsarbetet i hela kommunen, där inriktningen grön omställning prioriteras avseende etableringar. Karlstad ska främja en attraktiv och dynamisk arbetsmarknad där alla har möjlighet att delta.

Vi vill också stimulera ett aktivt föreningsliv och utveckla kommunens samverkan med civilsamhället. Karlstad ska bli en föreningskommun i framkant. Därför vill vi stötta initiativ där föreningslivet vill bidra till samhällsutveckling såväl i tätorten Karlstad som på landsbygden.

För hela kommunens utveckling

När vi i det grönröda styret talar om Karlstad så menar vi alltid hela kommunen. Oavsett om man bor i våra stadsdelar, tätorter eller på landsbygden, så ska det gå att leva och verka på så lika villkor som möjligt.  Vi vill därför satsa på att utveckla kommunens mindre tätorter och större stadsdelar: Molkom, Ulvsby/Vallargärdet, Vålberg, Edsvalla, Väse, Skattkärr, Skåre, Kronoparken, Rud och Våxnäs/Gruvlyckan. En satsning som ska bidra till stärkt trygghet och attraktivitet i områdena genom lokalt engagemang i föreningar och civilsamhälle.

Badhuset i Vålberg ska finnas kvar. Ett växande Karlstad behöver två badhus, ett på Sundsta och ett i Vålberg. Vi initierar en utredning av vilka fler verksamheter som kan ha intresse.

Miljö och klimat

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga och ansträngningarna måste öka avsevärt om vi ska kunna begränsa den globala uppvärmningen. Solidaritet handlar inte bara om fördelning här och nu, utan också över generationsgränser. Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet ska vara vägledande i allt vi gör. När den nya regeringen sänker miljöambitionerna, vill Karlstads grönröda styre istället prioritera och öka ambitionerna avseende miljö och klimat.

De nya målen rörande fossilfrihet ska vara ledande för hållbar omställning av hela kommunen. Karlstad ska arbeta för att senast år 2030 inte ha någon negativ påverkan på klimatet och att kommunens interna verksamhet senast år 2026 är fossilfri. I vårt klimatarbete vill vi underlätta för karlstadsborna att minska sitt klimatavtryck. Det ska vara lätt för alla att göra miljö- och klimatsmarta val.

I vår budget föreslår vi åtgärder för att stärka det konkreta miljöarbetet i barn- och ungdomsnämnden och vård- och omsorgsnämnden.

Den påbörjade energieffektiviseringen fortsätter. Det innebär bland annat belysningsutbyten till LED i såväl gatubelysning som på fastigheter.

Barn, skola och utbildning

Vi vill ha en jämlik skola och förskola där alla elever ges möjlighet att utvecklas och känna att de lyckas. Vi ser därför att det behövs fler lärare som också får vara lärare. Vi satsar på ökad måluppfyllelse i mellanstadiet och högstadiet för att fler ska klara behörigheten till gymnasiet. Vi avsätter också medel för att det ska finnas stödresurser och en elevhälsa värd namnet, till exempel genom fler kuratorer och psykologer.

Mensskydd i våra kommunala grundskolor ska vara tillgängliga och kostnadsfria. Det är en fråga om såväl jämställdhet som jämlikhet, då familjer har det olika gott ställt. Genom att tillgängliggöra mensskydd bidrar vi också till att avdramatisera, ge utrymme till diskussion och medverkar till att minska stigmat som kan finnas kring mens.

Vi avsätter även medel för aktiva skollov för alla barn. Barn och unga ska erbjudas en meningsfull fritid, något som också ökar tryggheten. Samhällsklyftor blir särskilt kännbara för barn under lov. Därför ska avgiftsfria aktiviteter erbjudas.

Vi inför avgiftsfri kulturskola med uppföljning och utvärdering med målet om att nå fler målgrupper.

Trygghet genom hela livet

Kommunens vård- och omsorg ska hålla hög kvalitet och utgå ifrån behov och rätt till självbestämmande. Den som behöver stöd och vård ska mötas av samordnade insatser med hög personalkontinuitet. För oss är hög kvalitet i verksamheten, samt de anställdas arbetsvillkor i fokus. Därför ska arbetet med att avskaffa de delade turerna fortsätta och nu tar vi nästa steg och tillhandahåller arbetsskor till kommunal personal som behöver det.

Vi ser också att nästa vårdboende för äldre placeras på Kronoparken och drivs i kommunal regi.

Grön omställning för hållbar tillväxt och fler jobb 

Människors vilja till arbete är samhällets viktigaste tillgång och alla som kan arbeta ska arbeta. För att nå full sysselsättning krävs ett brett utbildningsutbud och en aktiv arbetsmarknadspolitik. Det grönröda styret prioriterar en hållbar tillväxt som ska bidra till den gröna omställningen. Vi inför därför ett mer strategiskt och proaktivt näringslivsarbete kombinerat med en aktiv markpolitik.

Vi vill ha en god dialog med så väl nya som befintliga företag samt ha ett positivt förhållningssätt till nya idéer som kan leda till framtida företag och många nya arbetstillfällen. Den gröna omställningen kräver andra kompetenser och vi vill utveckla möjligheterna till god kompetensförsörjning för framtidens Karlstad. 

Vi satsar också på feriearbete från årskurs nio. Feriejobb är viktiga på många sätt och i tuffare tider är det en möjlighet att tjäna sina första pengar. De innebär lärorika erfarenheter för ungdomarna som får möta arbetslivet och stärker deras position på arbetsmarknaden för framtiden. De skapar dessutom värdefulla samhällsinsatser som annars inte hade blivit av.


Här kan du läsa och ladda ner budgetdokumenten.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.