Karlstads grönröda styre – ett modernt ledarskap för Karlstads kommun

Idag presenterades det nya politiska styret i Karlstad – Karlstads grönröda styre! Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet, har för avsikt att styra Karlstads kommun i en koalition under mandatperioden 2022—2026.

Det som bland annat förenar våra partier är ekonomiskt ansvarstagande, rättvis klimatomställning för en hållbar samhällsutveckling, trygghet genom hela livet, fokus på digitalisering, innovation och ett jämställt ledarskap för framtidstro. Ett modernt ledarskap helt enkelt. Vi omfattas också av en stark övertygelse om folkrörelser, folkbildning, föreningsliv och företagande som starka, positiva förändringskrafter i hela Karlstads kommun.

I en turbulent tid så är det av stor vikt att vi har ordning och reda på kommunens ekonomi.

Karlstads kommun ska präglas av tolerans, humanism och medmänsklighet. Det grönröda styret ska arbeta aktivt mot diskriminering och för alla människors lika värde och rätt. För oss är kulturen en självklar del av välfärden.

Vi vill se en hållbar tillväxt. Det betyder bland annat att kommunen växer, utvecklas och byggs tillsammans med invånarna. Samverkan är viktig, både lokalt, regionalt och nationellt. Vi vill utveckla både medborgardialoger och det demokratiska samtalet, så att karlstadsborna känner sig involverade och inkluderade i vår gemensamma utveckling. Kommunen ska vara öppen för dialog och dialogen ska vara positiv, tydlig och snabb.

Vi har ambitionen att stärka Karlstads position i ett nationellt perspektiv.

Den gröna omställningen innebär att vi kommer att ha höga ambitioner inom miljö- och klimatområdet. Karlstads rika natur och gröna områden ska bevaras och utvecklas för friluftsliv, biologisk mångfald och folkhälsa. Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga och i Karlstad tar vi vårt ansvar för att bidra till att uppfylla våra nationella och internationella åtaganden.

Vi vill förbättra företagsklimatet och driva på innovationsarbetet i hela kommunen, där inriktningen grön omställning prioriteras avseende etableringar. Karlstad ska främja en attraktiv och dynamisk arbetsmarknad där alla har möjlighet att delta.

Vi vill stimulera ett aktivt föreningsliv och utveckla kommunens samverkan med civilsamhället. Karlstad ska bli en föreningskommun i framkant. Initiativ där föreningslivet vill bidra till samhällsutveckling såväl i tätorten Karlstad som på landsbygden vill vi stötta.

För hela kommunens utveckling

När vi i det grönröda styret talar om Karlstad så menar vi alltid hela kommunen. Oavsett om man bor i våra stadsdelar, tätorter eller på landsbygden, så ska det gå att leva och verka på så lika villkor som möjligt.  Därför vill vi bland annat:

 • Att bostäder ska byggas i hela kommunen.
 • Säkerställa föreningslivets tillgång till lokaler i hela kommunen
 • Se en ökad kommunal närvaro i kommunens stadsdelar och tätorter genom exempelvis omlokalisering av kommunal verksamhet

Miljö och klimat

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga och ansträngningarna måste öka avsevärt om vi ska kunna begränsa den globala uppvärmningen. Solidaritet handlar inte bara om fördelning här och nu, utan också över generationsgränser. Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet ska vara vägledande i allt vi gör. Karlstads grönröda styre vill därför:

 • Ha högre ambitioner avseende miljö och klimat. De nya målen rörande fossilfrihet ska vara ledande för hållbar omställning av hela kommunen.
 • Bevara och utveckla kvalitativa grönytor och bilda fler naturreservat.
 • Göra Karlstad Sverigeledande inom hållbar konsumtion och möjliggöra mer återbruk och återvinning i Karlstads kommun.

Skola och utbildning

Vi vill ha en jämlik skola och förskola där alla elever ges möjlighet att utvecklas och känna att de lyckas. Vi ser därför att det behövs fler lärare som också får vara lärare. Att det måste finnas stödresurser och en elevhälsa värd namnet. Mot bakgrund av detta vill vi:

 • Att fler lärare också får vara just lärare
 • Stärka elevhälsan med till exempel fler kuratorer och psykologer.
 • Se mindre barngrupper i förskolan

Trygghet genom hela livet

Kommunens vård- och omsorg ska hålla hög kvalitet och utgå ifrån behov och rätt till självbestämmande. Den som behöver stöd och vård ska mötas av samordnade insatser med hög personalkontinuitet. Det nya grönröda styret i Karlstad vill därför:

 • Skapa en försöksverksamhet med tillitsstyrning istället för minutstyrning
 • Fortsätta arbetet med att avveckla de delade turerna
 • Att nästa vårdboende ska ligga på Kronoparken och drivas i kommunal regi

Grön omställning för hållbar tillväxt och fler jobb 

Människors vilja till arbete är samhällets viktigaste tillgång och alla som kan arbeta ska arbeta. För att nå full sysselsättning krävs ett brett utbildningsutbud och en aktiv arbetsmarknadspolitik. Vårt grönröda styre prioriterar en hållbar tillväxt som ska bidra till den gröna omställningen. Därför prioriterar vi bland annat:

 • En väg in för företagare.
 • Markfrågor och stadsutveckling ska finnas i samma förvaltning.
 • Att Nobelgymnasiet utvecklas till ett modernt yrkescenter
facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.