Debatt: Så kan Karlstad bli klimatneutralt

Det är med glädje vi sett att Karlstad gått med i Viable Cities. tillsammans med 22 andra svenska städer och fem statliga myndigheter. Målet med Viable cities är klimatneutralitet och hållbarhet i enlighet med Agenda 2030.

Karlstad behöver ställa om till att bli klimatneutralt och hållbart. För detta krävs ökat samarbete mellan medborgare, politiker, företag och tjänstemän. Nationell, regional och lokal nivå måste samordna insatserna för att nå målet.

I europeiska städer sker omfattande trädplanteringar, man anlägger gågator och skapar grönytor. Framsynta människor moderniserar städerna. Genom att stadsnaturen får synas och ta erforderlig plats tas en mängd ekosystemtjänster tillvara. Invånarnas trivsel ökar, de får bättre hälsa, renare luft och svalare klimat. Trädplantering och anläggande av grönytor ger ökad biologisk mångfald och bättre reglering av vattenflöden.

I modern stadsmiljö nedprioriteras bilens roll. Gång- och cykeltrafikanterna ges istället större utrymme. Stadsplanering är helt grundläggande i arbetet med att hantera klimatförändringarna. Grön och klimatsäkrad stadsplanering stärker dessutom ortens attraktivitet.

De pågående klimatförändringarna kräver att klimat- och miljöarbetet i Karlstad snabbas på. Det finns nu en enkel och konkret modell som kan hjälpa till med detta. Den har fått stort internationellt genomslag, kallas ”3-30-300”, och är utvecklad av professor Konijnendijks, verksam vid universitetet British Colombia och Nature Based Solution Institute.

Fakta om 3-30-300:

”Du skall kunna se minst 3 träd från din bostad, din skola och din arbetsplats. I ditt kvarter skall du ha minst 30% krontäckningsgrad. Du skall ha högst 300 meter till ett grönområde som är minst 1 hektar stort.”

Vi anser att den här principen kan användas som vägledning i Karlstads kommuns arbete med stadsplanering och trädplantering framåt.

Socialdemokraterna arbetar för ett Karlstad som är attraktivt, tryggt, jämlikt och långsiktigt hållbart.

Karlstads socialdemokratiska Agenda 2030-grupp

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.