Tilläggsäskande för Vikenpassagen. S lämnar protokollsanteckning.

Kommunstyrelsen har beslutat att hantera teknik- och fastighetsnämndens tilläggsäskande om 50 miljoner kronor inom ramen för den ordinarie budgetprocessen. Socialdemokraterna har lämnat in en protokollsanteckning i ärendet.

– Karlstad och Värmland måste ta sin del av ansvaret för den globala klimatkrisen och ett konkret sätt är att bidra till ett ökat resande med kollektivtrafiken. Nu är äntligen Karlstads nya resecentrum på gång. Det har varit många turer genom åren och många förslag i luften. För oss är det viktigt att detaljplanen vinner laga kraft och att projektets olika delar realiseras, säger oppositionsråd Anders Tallgren (S).

– Samtidigt är det viktigt att inte Karlstads kommun och i förlängningen karlstadsborna får betala en alltför stor andel av infrastruktur och satsningar som har en tydlig statlig och regional dimension. De här investeringsmedlen ska ytterst ställas mot andra angelägna kommunala behov, säger Anders Tallgren.

För oss socialdemokrater är det av oerhörd vikt att det skapas ett hållbart resecentrum som verkligen fungerar och som erbjuder trygghet, tillgänglighet och torrskoddhet. Att blanda alla trafikslag på Hamngatan i kvarteret framför järnvägsstationen kommer att skapa en rörig och otrygg miljö för oskyddade trafikanter och resenärer, leda till en farlig arbetsmiljö för busschaufförerna och generera bilköer och utsläpp som är negativa för klimatet. Det är en uppfattning som delas av regionens kollektivtrafiknämnd som är huvudman för kollektivtrafiken i länet. Regionen behöver också känna en trygghet när det gäller utformningen av hållplatslägen. Det är viktigt att kvarstående frågor löses i samverkan och samförstånd mellan inblandade parter.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.