Moderaternas politik har kostat Karlstad många jobb

Det sliras en hel del på sanningen när Alexander Torin (M) går till attack mot Socialdemokraterna. Vi har aldrig sagt oreserverat ja till en handelsetablering på Månsberget och vi har heller inte sagt nej till en livsmedelsbutik på Ulleberg. Däremot säger vi att Karlstad behöver en ny handelsutredning som kartlägger situationen i förhållande till centrum, kommunens tätorter och stadsdelar samt grannkommuner.


Handeln är en av de värst drabbade branscherna i sviterna av pandemin och köpmönstren förändras nu snabbt till följd av ökad e-handel och mer återbruk. Nya handelsetableringar riskerar att slå ut andra och då blir det inte netto fler arbetstillfällen.
När det gäller Hamngatan så delar vi den regionala kollektivtrafikhuvudmannens uppfattning att det inte är lämpligt att blanda alla transportslag i kvarteret framför stationshuset. Det är en fråga om arbetsmiljön för chaufförerna, tryggheten för oskyddade trafikanter och klimatskadliga utsläpp. För centrumaktörerna kommer ett samlat Resecentrum innebära en rejäl injektion.


Att Torin fokuserar på Socialdemokraterna förstår vi då kommunens näringslivsklimat har havererat under tolv år med moderat styre. På de åren har Karlstad rasat från plats 35 under S-styre till förra årets plats 128 i Svenskt Näringslivs ranking över kommunernas företagsklimat. Det är Karlstads sämsta placering någonsin. Svenskt Näringsliv har vid upprepade tillfällen vädjat om krafttag och ett förbättrat samarbete. Vi har i flera år lagt 100 förslag för ett förbättrat företagsklimat. Det moderatledda styret har konsekvent sagt nej och många är de företag som kontaktat oss och undrat varför.


Det har vidare genomförts flera oberoende externa granskningar de senaste åren som riktat massiv kritik mot kommunens arbete med etableringsfrågorna. Vi kan alla bara spekulera i hur många arbetstillfällen som gått kommunen förbi på grund av dessa brister.


Public Partner presenterade en kritisk rapport i december 2015 med fokus på samhällsplaneringsprocessen. Delar av den kritiken kommer igen i Public Partners färska översyn från februari i år. I mars 2021 kom Effect Managements rapport Översyn av etableringsprocessen i Karlstads kommun. Den är fullmatad med vittnesmål från företagare och medarbetare inom kommunen som talar om oklara ansvarsförhållanden, om ärenden som valsar runt och att man möter flera kommuner i kommunen.


Våren 2021 kom också dNovos oberoende granskning av stadshusförsäljningen som visade på stora brister i både det enskilda fallet och i de allmänna rutinerna. Därtill har det bedrivits ett internt arbete med den så kallade plan- och genomförandeprocessen. Ambitionen har varit en bättre samverkan över förvaltningsgränserna men utfallet har som framgår av granskningarna varit magert. Vi har föreslagit en tydlig väg in för företag.


Socialdemokraterna välkomnar företagsetableringar men kommunens mark ska användas så att den ger mest nytta åt kommunmedborgarna. Den ska inte säljas eller upplåtas till första bästa intressent. Vi vill se ett mer strategiskt arbetssätt när det gäller kommunens markanvändning och fler kommunala markförvärv. Förslag som inte heller de har fått gehör.


Med ett socialdemokratiskt styre till hösten kommer vi att göra vad som krävs för att vända trenden och skapa bättre förutsättningar för etableringar med inriktning mot framtidens gröna jobb. Karlstad kan bättre!

Linda Larsson (S)
Oppositionsråd

Anders Tallgren (S)
Oppositionsråd

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.