S i korthet, kommunstyrelsen 2022-01-24

S lämnar protokollsanteckning angående exploateringsavtal med Jernhusen avseende Karlstads nya resecentrum.

Idag beslutade kommunstyrelsen att godkänna förslaget till exploateringsavtal med Jernhusen avseende genomförandet av detaljplanen för Karlstads resecentrum. Socialdemokraterna röstade ja till förslaget, men har lämnat in en protokollsanteckning.

– Genom avtalet ska Karlstads kommun betala 20 miljoner kronor till en av resecentrumprojektets parter. En part som också har andra potentiella intäkter inom projektet. Det har varit svårt att på denna korta tid göra en samlad bedömning om detta avtal är det bästa för kommunen och ytterst karlstadsborna samt om det tagits fram i enlighet med kommunens olika styrdokument, säger Anders Tallgren (S), oppositionsråd.

Läs protokollsanteckningen här.


Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige. Socialdemokraterna reserverar sig.

Kommunstyrelsen har idag beslutat att föreslå en ny arbetsordning för kommunfullmäktige. Socialdemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande.

– Vi ville gärna komma överens med styret i den här frågan, men när styret kraftigt vill försämra oppositionens möjlighet att bedriva politik, så kan vi inte göra annat än lägga egna förslag. Det är olyckligt att vi inte kan komma överens i sådana här viktiga frågor. I vårt ändringsyrkande lyfter vi bland annat att kommunfullmäktiges sammanträden ska hållas på dagtid. Det är en viktig jämställdhetsfråga och en förutsättning för att man ska kunna vara förtroendevald även om man har barn i förskole- eller skolåldern, säger oppositionsråd Linda Larsson (S).

Socialdemokraternas yrkande innehåller även förslag om att lämna allmänhetens frågestund oförändrad, beredning av motioner och att eventuella interpellationsdebatter ska inleda fullmäktiges sammanträden.

Här kan du läsa ändringsyrkandena i sin helhet.


S lämnar reservation mot beslutet om att inte ge elever betalda feriestudier.

I en motion till kommunfullmäktige har Socialdemokraterna i Karlstad föreslagit att möjligheten att utöka samverkan med exempelvis studieförbund och universitetet inom verksamheten lovskola ska utredas samt att kommunen bör utreda möjligheten till betalda feriestudier för årskurs 9 på grundskolan samt årskurs 1,2 och 3 på gymnasiet.

Kommunstyrelsen biföll idag den del av motionen som avser samverkan med exempelvis studieförbund och universitetet inom verksamheten lovskola, men avslog förslaget att utreda möjligheten till betalda feriestudier. Med anledning av beslutet har Socialdemokraterna lämnat in en reservation.

– Coronapandemin har inneburit att vi har en utbildningsskuld. En stor del av undervisningen har de senaste åren genomförts på distans. För en del elever har det varit bra men alltför många vittnar om att det varit svårt att hänga med i skolarbetet och betygen har blivit lidande. Det finns positiva erfarenheter sen tidigare av lovskola på sommarlovet med lön och det är olyckligt att man, trots dessa erfarenheter, inte ens vill utreda vårt förslag, säger Linda Larsson (S), oppositionsråd.

Läs reservationen här.


Avslag för motion om att möjliggöra permanentboende i vissa fritidshusområden. S reserverar sig.

I en motion till kommunfullmäktige har Socialdemokraterna föreslagit att detaljplanerna för flera fritidshusområden ska revideras, så att de medger större bostadsyta och kan användas för permanentboende i större utsträckning än idag.

Vid kommunstyrelsens sammanträde avslogs motionen. Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

– När vi pratar om Karlstad så menar vi hela kommunen. Nya bostäder kan inte bara förläggas till tätortsområden. Vi ser gärna bostadsbebyggelse även utanför våra tätorter och det här hade varit ett sätt att möjliggöra det, säger oppositionsråd Anders Tallgren (S).

Här kan du läsa motionen i sin helhet.


Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet att avslå motion om centrumpaket.

Socialdemokraterna i Karlstad har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att kommunstyrelsen ska ges i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och i nära samverkan med näringslivet och berörda organisationer ta fram ett ”centrumpaket” för att stärka attraktionskraften och tillgängligheten i Karlstads centrum samt bidra till dess utveckling på både kort och lång sikt.

Kommunstyrelsen ansåg motionen besvarad. Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.

– Styret nöjer sig med att ta fram ytterligare planer. Men vi är inte nöjda. Vi vill se fler konkreta åtgärder för att göra Karlstads centrum mer attraktivt och det här centrumpaketet hade varit en viktig pusselbit i det arbetet, säger Anders Tallgren (S), oppositionsråd.

Läs motionen här.


Avslag för S-motion om att skapa en centralt belägen mötesplats för ungdomar.

Med anledning av flytten av Ungdomens hus, UNO, har Socialdemokraterna lagt en motion om att skapa en centralt belägen plats för ungdomar att vara på och att utformningen av den ska ske tillsammans med lokala konstnärer och ungdomsfullmäktige.

Kommunstyrelsen valde idag att avslå motionen. Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.

– Vi noterar att förvaltningarna i beredningen av motionen var positiva till att utreda frågan om en centralt belägen mötesplats för ungdomar, men det blågröna styret (M-MP-C-KD-L) motsätter sig ens en utredning. Vi tycker det är anmärkningsvärt. Karlstads centrum är Karlstadsbornas ”vardagsrum” och det ska vara öppet och tillgängligt för alla i olika åldrar. Vi vill betona att vi inte menar en centralt belägen lokal, utan en ”hängyta” där ungdomarna kan träffas. Vi är övertygade om att en del ungdomar kommer att vistas i Karlstads centrum även efter att UNO flyttat till Sundsta, säger oppositionsråd Linda Larsson (S).

Läs reservationen här.


Ingen utredning om möjligheten att skapa en miljöverkstad i Karlstad enligt Helsingborgsmodellen. S lämnar in reservation.

Vid kommunstyrelsens sammanträde idag, avslogs Socialdemokraternas motion om att utreda möjligheten att skapa en miljöverkstad i Karlstad enligt Helsingborgsmodellen. I beslutet meddelas att det arbete som i Helsingborg sker genom Miljöverkstaden redan finns i Karlstads kommun, även om det är organiserat på ett annat sätt och inte utförs av en särskild enhet. Det som skiljer är att Miljöverkstaden arbetar mer systematiskt och säkerställer att alla elever får del av stödet. Stödet inom barn- och ungdomsförvaltningen är ett frivilligt erbjudande och är därav beroende av enskild skolas intresse och engagemang

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.

– Det är ju just det som är vårt huvudargument för ett bifall till motionen. Det är för låg ambition att erbjuda detta frivilligt. Klimatkrisen är på allvar här och nu och alla elever måste ges möjlighet att ta till sig den senaste kunskapen på ett likvärdigt sätt. Vi ser ingen motsättning mellan att vidareutveckla pågående arbete och samtidigt ta till sig de delar Helsingborgsmodellen som man bedömer kan utveckla verksamheten positivt, säger oppositionsråd Linda Larsson (S).

Reservationen i sin helhet kan du läsa här.


Delvis bifall på S-motion – Revidera kommunens trafik- och cykelplaner samt se över lokala regler för olika transportmedel. Reservation från S.

Socialdemokraternas motion om att revidera kommunens trafik- och cykelplaner samt se över lokala regler för olika transportmedel, avslogs i stora delar i dag av kommunstyrelsen.

Socialdemokraterna reserverar sig mot att motionen inte bifölls i sin helhet.

– Få frågor väckte sådan uppmärksamhet under 2021 som elsparkcyklarnas intåg i Karlstads stadsmiljö. Det finns ett stort behov av att skapa ett tydligare regelverk samt anpassa infrastrukturen på olika sätt. För att uppnå en effekt på kort sikt så behövs omfattande informationsinsatser. För att ha strategiskt stöd för förändringarna behöver trafik- och cykelplanerna revideras i närtid. Vi sätter trafiksäkerhetsfrågorna i fokus. För miljön och de oskyddade trafikanternas trygghet. Nu siktar vi på bifall på motionens alla delar i kommunfullmäktige, säger Anders Tallgren (S), oppositionsråd.

Här kan du läsa motionen.


S reserverar sig mot beslutet att inte höja anslagen till studieförbunden.

Socialdemokraternas motion om att anslagen till studieförbunden ska höjas med en miljon kronor och att finansiering under det första året ska ske från kommunstyrelsens pott för oförutsedda händelser för att därefter inarbetas i ordinarie budget, avslogs idag av kommunstyrelsen.

– Det är bedrövligt att kommunstyrelsen inte biföll motionen. Studieförbunden har inte fått uppräkning av sina medel på mycket länge. De har en viktig roll i det demokratiska samhället. Vi har reserverat oss till förmån för vårt yrkande, säger Linda Larsson (S), oppositionsråd.

Läs motionen här.


Blågröna styret vill inte delta i demokratiprojektet ”Inte glömma, inte minnas”. S reserverar sig.

I en motion till kommunfullmäktige har Socialdemokraterna föreslagit att Karlstads kommun ska delta i demokratiprojektet ”Inte glömma, inte minnas”. Kommunstyrelsen valde idag att avslå motionen bland annat med motiveringen att projektet vänder sig till ”en liten målgrupp elever och riskerar därigenom att konkurrera ut verksamheter och insatser som redan pågår och planeras inom grundskolan”.

– Jag tycker att det är en konstig förklaring. De främlingsfientliga krafterna breder ut sig allt mer och polariseringen i samhället ökar. Det borde vara en självklarhet för kommunen att delta i ett sådant viktigt projekt. Vi har reserverat oss till förmån för eget yrkande, säger oppositionsråd Linda Larsson (S).

Motionen i sin helhet kan du läsa här.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.