Debatt: Månsberget lever än

Detaljplanen för handel på Månsberget klubbades igenom med röstsiffrorna 31–30 i kommunfullmäktige den 9 december men det är ännu långt ifrån klart att det blir någon etablering. Flera tunga aktörer har nu överklagat detaljplanen. Naturskyddsföreningen, flera fastighetsägare i centrum och Kristinehamns kommun har på olika grunder överklagat den kontroversiella och otidsenliga detaljplanen.

De borgerliga partierna och Sverigedemokraterna som står bakom beslutet uttrycker förvåning och menar att det är bättre med dialog än domstolsprocess. Men de har ju inte varit särskilt intresserade av dialog med några andra än exploatören. De lyssnade inte på protesterna, inte på samrådsyttrandena och inte ens på kommunfullmäktige som beslutade att en ny handelsutredning skulle tas fram innan detaljplanen antogs. De hävdar fortsatt att det endast handlar om skrymmande handel utan att presentera några konkreta etableringar. Stadsbyggnadsnämndens ordförande Erik Nilsson (KD) talar om bilar och båtar medan ryktena säger Dollarstore. Man hävdar också fortsatt att det ska ge hundratals arbetstillfällen men bil- och båthandlare anställer inte särskilt många. Det låter som ett eko av stadshusaffären – mycket skrik för lite ull.

Men frågan om Månsberget handlar om så mycket mera. Det handlar om att gå i takt med tiden och ta klimatkrisen på allvar. Området har höga naturvärden med flera nyckelbiotoper, rödlistade arter och viktiga spridningskorridorer. Aspekter som är tongivande i Naturskyddsföreningens överklagande. Vi måste minska konsumtionen och bilåkandet. Den här etableringen riskerar i stället att öka bilåkandet. Särskilt om det blir bilhandel… En handelsetablering i det här läget riskerar dessutom att slå hårt mot handeln i Karlstads centrum, våra stadsdelar, mindre tätorter samt grannkommuner. Det senare är något som Kristinehamns kommun lyfter. De anser att den mellankommunala dimensionen inte beaktats tillräckligt och stödjer resonemanget om en handelsutredning. De hotar också med att initiera en förstärkt roll för regionen i frågan om fysisk planering om inte Karlstads kommun involverar sina grannar mera i beslut som berör flera kommuner.

Cityindex för 2020 visar att stadskärnan i Karlstad har lidit extremt svårt under pandemin. Medan handeln ökade något totalt sett i kommunen mellan 2019 och 2020 så minskade den i centrum med 13 procent. Karlstads stadskärna har tappat en större andel av sin omsättning än andra jämförbara städer. Karlstad har också redan innan Månsberget en högre andel externhandel än rikssnittet. Hotet mot centrum är något som fastighetsaktörerna betonar i sitt överklagande. All handel föder inte handel, det kan också bli tal om omflyttning och utslagning. Inte minst nu efter pandemin.

Rättsprocesserna kommer med all sannolikhet att pågå förbi valet i september. Med det extremt svaga stöd som finns för planerna så är det också högst oklart hur ett nytt kommunfullmäktige ser på saken. Det avgörs av karlstadsborna och det är bra att de snart får säga sitt i frågan. I väntan på domstolsutslag och valresultat kan med fördel en ny handelsutredning tas fram. Månsberget lever än. Vi är många som också vill att det överlever.

Socialdemokraterna verkar för ett attraktivt, tryggt och jämlikt Karlstad som är långsiktigt hållbart!

Linda Larsson (S), oppositionsråd
Anders Tallgren (S), oppositionsråd
Maria Rydberg (S), vice ordförande miljönämnden
Håkan Holm Alteblad (S), vice ordförande stadsbyggnadsnämnden

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.