S i korthet, kommunstyrelsen 2021-12-14

Socialdemokraterna reserverar sig i frågan om en sporthall i Vålberg

Vid kommunstyrelsens sammanträde idag, fastställdes den föreslagna lokaliseringen för en ny sporthall i Vålberg. Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

– Vi är övertygade om att en investering i denna sporthall innebär att badhuset kommer att avvecklas utan att det uttrycks från styrets sida. Tomten som är aktuell för sporthallen är för liten för en samlokalisering, vilket blir begränsande för verksamheternas utveckling i Vålberg, säger Anders Tallgren (S), oppositionisråd

Socialdemokraterna anser, med stöd i teknik- och fastighetsförvaltningens skrivelse, att samtliga alternativa lokaliseringar inte är tillräckligt utredda. Det har inte heller genomförts en tillräcklig dialog med medborgare och föreningar. Vi konstaterar också att Socialdemokraternas motion om en folkhälsopark har avslagits med hänvisning till pågående utvecklingsarbete i Norsbygden. Ett samlat utvecklingsarbete som inte framgår i det här förslaget. Så trots att kommunen har hävdat att Norsbygden ska hanteras samlat, så hanteras den här sporthallen separat.

– Avslutningsvis så påminner vi om vårt initiativ om en Offensiv för Norsbygden med ett nytt och unikt Kultur- och idrottscenter med badhus, sporthall, fritidsgård, bibliotek, familjecentral och lokaler för föreningslivet, säger Anders Tallgren.

Socialdemokraterna yrkade i första hand återremiss så att alla alternativa lokaliseringar kan utredas ordentligt och en dialog med medborgare och föreningar genomföras.

I andra hand yrkade Socialdemokraterna avslag på föreslagen lokalisering.


Ekonomiskt stöd till Wermland Opera avseende flytt till Bageriet

Idag beslutade kommunstyrelsen i Karlstad att Karlstads kommun förbinder sig att bidra till Wermlands Operas ökade hyreskostnad i bageriet på 4,1 miljoner kronor, fördelat enligt tidigare överenskommen fördelning med Region Värmland. För Karlstads kommun innebär det ett behov av ökad finansiering av operans verksamhet med 1,6 miljoner kronor per år.

– Ett bra beslut. Operan behöver av olika anledningar som står utanför deras makt, flytta sin verksamhet från Spinneriet till Bageriet. Kulturen är en viktig del av välfärden och operan är en viktig del av kulturen, så att möjliggöra denna flytt känns närmast som en självklarhet, säger Linda Larsson (S), oppositionsråd.


Ny masshushållningsplan godkänd

I samband med att Karlstads kommun antog översiktsplanen 2012, fick teknik- och fastighetsnämnden i uppdrag att ta fram en ny masshushållningsplan. I planen skulle särskilt ställning bland annat tas till de områden som tidigare identifierats som potentiella för täktverksamhet inom kommunen. Masshushållningsplanen föreslås blir ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.

– Det här är något som vi socialdemokrater jobbat för i många år och det är bra att den nu är på plats. Det är också bra att den nya planen är tydlig med att det inte är aktuellt med en täkt i Ulvsby, säger Anders Tallgren (S), oppositionsråd.

– Utöver täktverksamhet behöver Karlstads kommun även hushålla med sina resurser både när det gäller ställningstaganden och markanspråk för en hållbar materialförsörjning. Ett ”äntligen” kanske är på sin plats, säger oppositionsråd Linda Larsson (S).

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.