Motion – Fritidsklubbar

Från och med höstterminen det år en elev fyller 10 år får en kommun erbjuda öppen fritidsverksamhet i stället för fritidshem. Detta gäller om inte eleven på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i fritidshem. Den öppna fritidsverksamheten benämns ibland som en fritidsklubb. Genom pedagogisk verksamhet ska den öppna fritidsverksamheten komplettera utbildningen i skolan och erbjuda barnen möjlighet till utveckling och lärande samt en meningsfull fritid och rekreation.

Verksamheten ska enligt Skolverket vara anpassad till de äldre barnens behov. Då många elever slutar på fritidshemmet i mellanstadieåldern skulle öppen fritidsverksamhet kunna vara ett bra komplement för att erbjuda en meningsfull fritid för elever i denna ålder.

Förslag:

1. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att i samarbete med kultur- och fritidsnämnden utreda förutsättningarna för att erbjuda öppen fritidsverksamhet enligt skollagens definition, så kallade ”fritidsklubbar”.

Karlstad 2021-12-08

Anna Dahlén Gauffin (S) Dekan Izat (S)

Lina Larhult (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.