S i korthet, kommunstyrelsen 2021-11-16

Politiskt initiativ – Socialdemokraterna föreslår 100 miljoner till välfärden.

Socialdemokraterna konstaterar att det ekonomiska resultatet för perioden januari–augusti för kommunen är + 270 miljoner kronor och för koncernen + 485 miljoner kronor. Kommunens helårsprognos visar på ett resultat på +298 miljoner kronor.

– Vårt förslag går ut på att totalt 100 miljoner kronor avsätts för en satsning på främst skolan. Exakt hur pengarna ska användas får nämnderna besluta om. 50 miljoner är budgetmedel som höjer ramarna och innebär att de kan användas till bemanning. Resterande 50 miljoner är tillfällig förstärkning som kan vara exempelvis olika projekt, arbetsmarknadsåtgärder och stöd till föreningsverksamhet för seniorer och särskilt utsatta grupper, säger Linda Larsson (S), oppositionsråd.

Kommunstyrelsen röstade emot förslaget och vi noterar att styret enhälligt säger nej till 100 miljoner kronor. De har redan tillräckligt med pengar, blir svaret. Socialdemokraterna lämnade in en reservation till förmån för det egna förslaget.

– Kommunen ska inte lägga pengar på hög, utan det ska komma medborgarna till del där de bäst behövs. Det finns inget bättre socialt förebyggande arbete än att se till att barn och ungdomar klarar skolan. Där läggs grunden för resten av livet. Vi kommer att fortsätta att kämpa för mer resurser till välfärden, säger Linda Larsson.

Läs hela initiativet, yrkandet och förslag till fördelning här.


Detaljplan och projektspecifikation för Resecentrum. Protokollsanteckning och reservation till förmån eget yrkande från Socialdemokraterna

Kommunstyrelsen antog idag detaljplanen och godkände projektspecifikationen för projektet Resecentrum. Socialdemokraterna lade en protokollsanteckning i båda ärendena och en reservation till förmån för eget yrkande gällande projektspecifikationen.

– Det har varit många turer genom åren och många förslag i luften. För oss socialdemokrater är det är viktigt att detaljplanen antas men att den inte detaljreglerar sådant som med fördel kan beslutas senare. Projektet behöver löpa på så att tidplaner och statliga medel inte riskeras, säger oppositionsråd Anders Tallgren (S).

Samtidigt investerar också kommunen och regionen stora summor i projektet så det är av oerhörd vikt att det skapas ett hållbart resecentrum som verkligen fungerar och som erbjuder trygghet, tillgänglighet och torrskoddhet. Att blanda alla trafikslag på Hamngatan i kvarteret framför järnvägsstationen kommer att skapa en rörig och otrygg miljö för oskyddade trafikanter och resenärer, leda till en farlig arbetsmiljö för busschaufförerna och generera bilköer och utsläpp som är negativa för klimatet.

– Det är en uppfattning som delas av regionens kollektivtrafiknämnd som är huvudman för kollektivtrafiken i länet. Regionen behöver också känna en trygghet när det gäller utformningen av hållplatslägen. Det är viktigt att utstående frågor löses i samband med den slutliga utformningen av reserummet och att den lösningen tas fram i samförstånd mellan inblandade parter. Därför har vi ett antal förslag kopplade till projektspecifikationen, säger Anders Tallgren.

Här kan du läsa Socialdemokraternas yrkande.


S reserverar sig mot beslutet om återremiss för detaljplanen för Månsberget.

Idag beslutade kommunstyrelsen att skicka vidare detaljplanen Bergvik 1:37, även kallad Månsberget, till kommunfullmäktige för antagande Socialdemokraterna yrkade avslag med hänvisning till att kommunfullmäktiges den 28 oktober 2021 inte har verkställts. Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.

– I beslutet står att ärendet återremitteras med motiveringen att en ny, aktuell och oberoende handelsutredning för Karlstads kommun behövs innan detaljplanen slutligt behandlas. Då kommunfullmäktiges beslut inte har verkställts anser vi att det är lagstridigt att lyfta ärendet i nuvarande form i kommunfullmäktige, säger Anders Tallgren (S), oppositionsråd.


Återremiss för den fördjupade bad- och simkapacitetsutredning samt konsekvensanalys över regional samverkan. S lämnar reservation.

Vid kommunstyrelsens sammanträde beslutades idag att ärendet återremitteras för vidare beredning i kommunledningsutskottet. Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

– I vårt yrkande vill vi bland annat ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram förslag till omfattning och samverkansform för att tillgodose Karlstads kommuns utökade behov av bad- och simkapacitet kommande 10 åren genom samverkan med andra kommuner, säger Linda Larsson (S), oppositionsråd.

Socialdemokraterna vill också att kommunledningskontoret ges i uppdrag att i samverkan med berörda förvaltningar utreda förutsättningarna för att återställa utbudet i Sundstabadet och utreda lämplig plats och kostnad för att uppföra ett hopptorn utomhus inför sommaren 2022.

Här kan du läsa yrkandet i sin helhet.

– Jag påminner också om att vi i vårt budgetförslag föreslår ett helt nytt och unikt ”Kultur- och idrottscenter Norsbygden”, som ska innehålla badhus, fullstor sporthall, närbibliotek, fritidsgård, familjecentral och lokaler för föreningslivet. Vi vill även medverka till att utreda en folkhälsopark. Det handlar totalt om en investering i storleksordningen 150 miljoner kronor, säger Linda Larsson.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.