Socialdemokraterna föreslår 100 miljoner till välfärden

Socialdemokraterna föreslår 100 miljoner kronor i en satsning för att stärka välfärden inom Karlstads kommun inför 2022.

Socialdemokraterna konstaterar att det ekonomiska resultatet för perioden januari-augusti för kommunen är + 270 miljoner kronor och för koncernen + 485 miljoner kronor. Kommunens helårsprognos visar på ett resultat på + 298 miljoner kronor.

Det är naturligtvis positivt att kommunen har en stark ekonomi, men vi noterar samtidigt att resultatet skiftar mellan nämnderna. Barn- och ungdomsnämnden tvingas använda eget kapital för att säkerställa grundbemanning och bibehållen personaltäthet i verksamheten.

När ett ekonomiskt resultat av den här storleken uppkommer bör man självkritiskt ställa sig frågan om kommunen verkligen möter medborgarnas behov i den utsträckning man har resurser och möjligheter till?

Vi vet att så inte är fallet. Coronapandemin har lett till att det finns bland annat en utbildningsskuld, en kompetensutvecklingsskuld och en omsorgsskuld att hantera framåt. Vi vet att människor som var sköra före pandemin nu riskerar må ännu sämre. Regeringen har bidragit med stora tillskott av generella statsbidrag som inte använts i den omfattning som varit avsikten.

Självklart är det bra med överskott när kommunen har en hög investeringsnivå. Det innebär att vi kan begränsa lånebehovet för att exempelvis finansiera skolbyggen. Vi ser dock i delårsbokslutet att flera nämnder har det så tufft ekonomiskt att det med stor sannolikhet går ut över den verksamhet som erbjuds medborgarna.

Vi vet exempelvis att 87 elever slutade grundskolans åk 9 i våras utan tillräckliga betyg för gymnasiebehörighet. Det motsvarar 10,8 procent i åk 9 och är naturligtvis helt oacceptabelt. 321 ungdomar var inskrivna i det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) andra halvåret 2020, vilket motsvarar 7 procent av antalet ungdomar 16–.20 år i Karlstad. Vi vet att det skiljer ganska mycket mellan högskoleförberedande och yrkesförberedande program. Nästan 85 procent klarar gymnasieexamen inom tre år på de högskoleförberedande programmen, men bara drygt 70 procent på de yrkesförberedande.

Vi vet att det skiljer i möjligheter till en aktiv fritid beroende på bostadsområdenas socioekonomiska sammansättning.

Vi möter äldre och deras anhöriga som vittnar om en tuff period under pandemin och en ökning av den ofrivilliga ensamheten.

Socialdemokraterna föreslår att totalt 100 miljoner kronor avsätts för en storsatsning på främst skolan. Exakt hur pengarna ska användas får nämnderna besluta om. 50 miljoner är budgetmedel som höjer ramarna och innebär att de kan användas till bemanning. Resterande 50 miljoner är tillfällig förstärkning som kan vara exempelvis olika projekt, arbetsmarknadsåtgärder och stöd till föreningsverksamhet för seniorer och särskilt utsatta grupper.  

Kommunen ska inte lägga pengar på hög, utan det ska komma medborgarna till del där de bäst behövs. Det finns inget bättre socialt förebyggande arbete än att se till att barn och ungdomar klarar skolan. Där läggs grunden för resten av livet.

Förslag till fördelning:

50 miljoner kronor är ramhöjande och följer med i budgeten framåt, 50 miljoner kronor är tillfälliga insatser under 2022.

Barn- och ungdomsnämnden förstärkt bemanning i förskola, skola, och fritidshem, resurser till elever i behov av särskilt stöd. 30 mkr ramhöjning och 30 mkr tillfälliga under 2022 för exempelvis insatser mot social oro och förstärkt elevhälsa. Totalt 60 mkr.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förstärkt bemanning, resurser till elever i behov av särskilt stöd 15 mkr ramhöjning, 15 mkr tillfälliga under 2022 för Återstart Karlstad. Det innebär totalt 90 miljoner kronor extra till de två utbildningsnämnderna med ansvar för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning under 2022.

Vård- och omsorgsnämnden förstärkt bidrag till pensionärsorganisationer och andra föreningar med seniorverksamhet och uppsökande arbete kring ofrivillig ensamhet 2 mkr ramhöjande.                  

Arbetsmarknads- och socialnämnden, uppsökande arbete särskilt utsatta grupper 1 mkr tillfällig förstärkning under 2022.

Permanenta projektet ”Värmlands Arbetskraft 2.0” 2 mkr ramhöjande.

Återstart Karlstad, arbetsmarknadsåtgärder fria medel 3 mkr tillfälliga.

Kultur- och fritidsnämnden, projektpengar experimentell kultur och förenings- och fritidsgårdsverksamhet i bostadsområden utan fritidsgård 1 miljon kr ramhöjande, 1 mkr tillfälliga medel under 2022.  

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.