S i korthet, kommunstyrelsen 2021-10-18

Protokollsanteckning, ärende 1. Delårsrapport med helårsprognos

Idag godkände kommunstyrelsen Karlstads kommuns delårsrapport med helårsprognos. I rapporten framgår att kommunens resultat uppgår till 270 miljoner kronor och koncernen som helhet gör ett resultat på 485 miljoner kronor. Kommunens helårsprognos visar på ett resultat på +298 miljoner kronor.

Socialdemokraterna har idag lämnat in en protokollsanteckning i ärendet.

– Det är naturligtvis positivt att kommunen har en stark ekonomi, men vi noterar samtidigt att resultatet skiftar mellan nämnderna. Barn- och ungdomsnämnden tvingas använda eget kapital för att säkerställa grundbemanning och bibehållen personaltäthet i verksamheten och arbetsmarknads- och socialnämnden uppvisar underskott till följd av stora kostnader för försörjningsstöd och kostnader för placeringar, säger Linda Larsson, oppositionsråd.

När ett ekonomiskt resultat av den här storleken uppkommer bör man självkritiskt ställa sig frågan om kommunen verkligen möter medborgarnas behov i den utsträckning man har resurser och möjligheter till?

– Vi vet att så inte är fallet. Coronapandemin har lett till att det finns både en utbildningsskuld, en kompetensutvecklingsskuld och en omsorgsskuld att hantera framåt. Vi vet att människor som var sköra före pandemin nu riskerar må ännu sämre. Regeringen har bidragit med stora tillskott av generella statsbidrag som inte använts i den omfattning som varit avsikten, säger Linda Larsson.

– Självklart är det bra med överskott när kommunen har en hög investeringsnivå. Det innebär att vi kan begränsa lånebehovet för att exempelvis finansiera skolbyggen. Vi ser dock i delårsbokslutet att flera nämnder har det så tufft ekonomiskt att det med stor sannolikhet går ut över den verksamhet som erbjuds medborgarna.


Reservation, ärende 6. Utred hur Nobelgymnasiet kan utvecklas till ett yrkescentrum – Nobelgymnasiet 2.0

Socialdemokraterna reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut att avslå motionen om att utreda hur Nobelgymnasiet kan utvecklas till ett yrkescentrum.

– Vi ser positivt på den utveckling som pågår kring yrkesprogrammen och lärcentrum, men ser inte att utvecklingen motsvarar ambitionsnivån i vår motion. Den utredning som initierats av gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är ett positivt steg i rätt riktning, men har inte den breda ansats som vi föreslår i motionen, säger Linda Larsson, oppositionsråd.

– Vi ser ett behov av ett medvetet arbete för att höja Nobelgymnasiets status och attraktivitet som utbildningsanordnare. Det finns stora behov av yrkesutbildad arbetskraft i regionen.


Reservation, ärende 7. Fler ställplatser för husbilar i samverkan med föreningslivet

Kommunstyrelsen valde idag att avslå Socialdemokraternas motion att kommunen skapar fler ställplatser för husbilar i samverkan med föreningslivet.

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.

– Föreningslivet och besöksnäringen har lidit svårt av coronakrisen och det här förslaget är en satsning som gynnar båda sektorerna. Runt om i landet är det vanligt med ställplatser för husbilar vid idrottsplatser och sporthallar där kommunen står för själva infrastrukturen och föreningarna, mot ersättning, står för det praktiska arbetet med att hantera bokningar och besökare. Karlstads kommun har alltför få ställplatser för husbilar och inte ens de som beslutats, efter en tidigare motion från Socialdemokraterna, har ännu färdigställts. Det här är en möjlighet för bra för att säga nej till. Det visar besöksnäringens och föreningarnas reaktion när vi presenterade förslaget i våras. Då var det idel hejarop, men det blågröna minoritetsstyret (M-MP-C-KD-L) ser bara problem. Husbilsägare verkar inte vara välkomna till Karlstad, säger Anders Tallgren, oppositionsråd


Eget yrkande, ärende 14. Fördjupad bad- och simkapacitetsutredning samt konsekvensanalys över regional samverkan

Vid kommunstyrelsens sammanträde återremitterades idag återrapporteringen av den så kallade simkapacitetsutredningen. Syftet med utredningen var att kartlägga behovet av simkapacitet i Karlstads kommun de kommande åren och hur behovet kan tillgodoses av befintliga anläggningar eller genom samverkan med grannkommunernas simanläggningar. Socialdemokraterna lämnde ett eget yrkande i ärendet, varpå en stressad kommunledning istället tog ärendet till återremiss. Uppenbarligen är frågan om Vålbergs badhus känslig för de styrande partierna.

Socialdemokraterna yrkade:

  1. Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att ta fram förslag till omfattning och samverkansform för att tillgodose Karlstads kommuns utökade behov av bad- och simkapacitet kommande 10 åren genom samverkan med andra kommuner. Uppdraget ska genomföras i samverkan med kommunerna i Karlstadsregionen. Omfattningen av samverkan ska tillgodose och säkra tillgången till bad- och simkapacitet för Karlstads kommuns simundervisning, föreningsverksamhet och allmänhet. Utgångspunkt för arbetet ska vara att det fortsatt finns två badhus i Karlstad kommun med lokalisering Sundsta och Vålberg. Återredovisas till kommunstyrelsen april 2022.
  2. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att i samverkan med berörda förvaltningar utreda förutsättningarna för att återställa utbudet i Sundstabadet.
  3. Utreda lämplig plats och kostnad för att uppföra ett hopptorn utomhus inför sommaren 2022.
facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.