Hög tid för en oberoende handelsutredning

Socialdemokraterna säger nej till handel på Månsberget. Området har höga naturvärden med flera nyckelbiotoper, rödlistade arter och viktiga spridningskorridorer. En handelsetablering i det läget riskerar också att slå hårt mot handeln i Karlstads centrum, våra stadsdelars och mindre tätorters centrumbildningar samt grannkommunernas handel. Etableringen leder också till stora ingrepp i den fysiska miljön, ombyggnationer av infrastruktur och ökad biltrafik. Klimatkrisen kräver ett ansvarsfullt agerande av företag och förtroendevalda. Handeln är en av de värst drabbade branscherna under pandemin och det sker nu en snabb förändring i människors köpvanor och konsumtionsmönster. E-handeln ökar kraftfullt och allt fler vill se alltmer av återbruk.

Samtidigt som en ny stor extern handelsplats planeras saknar Karlstad en aktuell handelsutredning som beaktar de senaste årens handelsetableringar och pandemins effekter. Sedan den senaste handelsutredningen togs fram 2017 har bland annat K-Rauta etablerat sig i närheten av Bergvik och Bauhaus har tecknat avtal om en etablering vid Välsviken. Centrala Karlstad har under motsvarande period tappat flera handelsaktörer och många lokaler står tomma.

Vi socialdemokrater anser att det nu är hög tid för en ny oberoende handelsutredning. En sådan utredning kan vara till stor nytta både i det korta perspektivet här och nu men också som ett underlag i det längre perspektivet kopplat till exempelvis önskvärda strategiska etableringar och arbetet med kommunens nya översiktsplan. Det är en på förhand mycket knapp majoritet i kommunfullmäktige som, den 28 oktober, tänker fatta beslut om en detaljplan som möjliggör en handelsutbyggnad som vi alla kommer att få leva med under många år. Men än värre är att skogen och naturvärdena kommer att gå förlorade för alltid.

Exploatören har inte avslöjat vilka aktörer som är aktuella samtidigt som de partier – Moderaterna, Kristdemokraterna, Centern, Liberalerna och Sverigedemokraterna – som är för detaljplanen hävdar att etableringen inte kommer att slå mot befintlig handel. De två bilderna går inte ihop. Köper man grisen i säcken och inte vet vilka som kommer så vet man inte heller hur det kommer att slå. Det finns också en risk att skogen skövlas för en omflyttning av befintliga handelsaktörer snarare än att det tillkommer några nya. De styrande partierna ifrågasätter protestlistorna men vilka är egentligen för etableringen?

Samtidigt som detta omvälvande beslut är på väg att fattas så saknas det alltså en aktuell handelsutredning som visar vilket behov Karlstadsregionen har. Socialdemokraterna anser att planarbetet i första hand avbryts och i andra hand skjuts upp till dess att en ny oberoende handelsutredning tagits fram.

Socialdemokraterna arbetar för ett attraktivt, tryggt och jämlikt Karlstad som är långsiktigt hållbart!

Linda Larsson (S), oppositionsråd
Anders Tallgren (S), oppositionsråd
Maria Rydberg (S), vice ordförande miljönämnden
Håkan Holm Alteblad (S), vice ordförande stadsbyggnadsnämnden

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.