S i korthet, kommunstyrelsen 2021-09-21

S reserverar sig mot planerna på ett handelsområde på Månsberget

Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för Bergvik 1:37, även kallad Månsberget. M, KD, C och L gjorde gemensam sak med SD i ärendet och voteringen slutade med siffrorna 7-6. Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.

– Vårt förslag är att detaljplaneprocessen avbryts. Vi motsätter oss etablering av externhandel på Månsberget. Det är ett svårt läge för befintlig handel (coronakrisen, ombyggnationer, e-handel och externhandel). Vi vill värna centrumhandeln, våra befintliga köpcenter (Bergvik och Välsviken), stadsdelscentrum, våra mindre tätorters centrum och våra grannkommuners centrum, säger Anders Tallgren (S), oppositionsråd.

– Det finns också viktiga miljö- och klimataspekter att ta hänsyn till. De globala miljömålen och våra lokala miljömål förpliktigar. Detaljplanen innebär att ett skyddsvärt skogsområde avverkas. En handelsetablering i det aktuella läget kommer dessutom att leda till mer biltrafik, vilket i sig utgör en miljöbelastning, säger Anders Tallgren.


Bifallna S-motioner

Vid kommunstyrelsens sammanträde vann tre socialdemokratiska motioner bifall. Det handlar om våra motioner om att:

  • Behandla och debattera nämndernas kvalitetsredovisningar, eller motsvarande dokument, i kommunfullmäktige.
  • Utse årets unga miljöhjälte.
  • Erbjuda kunskapslyft för förtroendevalda inom klimat- och miljöområdet.

Behandla och debattera nämndernas kvalitetsredovisningar, eller motsvarande dokument, i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige är direktvalt av medborgarna och kommunens högsta beslutande organ. Det är därför angeläget att ledamöterna är väl insatta i kommunens verksamheter och ges förutsättningar att göra viktiga ekonomiska prioriteringar.

– Nämndernas kvalitetsredovisningar är väl genomarbetade dokument med värdefulla fakta om verksamheterna och dess kvalitet. Det är självklart värdefullt för fullmäktiges ledamöter att ta del av nämndernas kvalitetsredovisningar eller motsvarande och därigenom ge välfärdsfrågorna ett större utrymme i kommunfullmäktiges debatter. Nu ser vi fram emot intressanta debatter i kommunfullmäktige om nämndernas kvalitetsredovisningar, säger Linda Larsson (S), oppositionsråd.


Utse årets unga miljöhjälte

Socialdemokraternas motion om att utse årets unga miljöhjälte fick idag bifall av kommunstyrelsen. I motionen föreslår vi att miljönämnden tillsammans med barn- och ungdomsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden varje år utser ”Årets unga miljöhjälte/-ar” till en enskild person eller hel skolklass inom förskola, grundskola, gymnasium, som på ett extra positivt sätt bidragit till att förbättra klimatet och/eller miljön. Priset ska i första hand ges för insatser som är innovativa.

– Klimatet och miljön är något som i högsta grad angår oss alla och de flesta av oss försöker dra sitt strå till stacken för att minska sin klimatpåverkan för att morgondagens vuxna ska ges möjligheten att kunna leva ett gott liv. Det är inte bara vuxna som involveras i denna fråga. Många barn och ungdomar har idag ett brinnande engagemang för klimat- och miljöfrågorna, säger Linda Larsson (S), oppositionsråd.


Kunskapslyft för förtroendevalda inom klimat- och miljöområdet

Socialdemokraternas motion om att erbjuda kunskapslyft för förtroendevalda inom klimat- och miljöområdet, bifölls idag av kommunsstyrelsen. I motionen föreslås att miljönämnden ges huvudansvaret för framtagandet och genomförandet av en sådan utbildning.

– Vi lever i en samtid där många frågor är oerhört komplexa. Ett sådant exempel är miljöfrågorna och hur vi ska kunna lösa de utmaningar vi står inför på bästa och mest effektiva sätt vad gäller klimat och miljö. Detta ställer i sin tur högre och mer krav på förtroendevalda som har i uppdrag att fatta beslut i dessa frågor. För att nå uppsatta mål genom rätt styrning kommer det krävas en höjd kunskapsnivå och ökad förståelse kring de frågor som politiken har i uppdrag att fatta beslut kring, säger Linda Larsson (S), oppositionsråd.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.