S i korthet, kommunstyrelsen 2021-08-24

Bifallna S-motioner

Vid kommunstyrelsesammanträde behandlades ett flertal socialdemokratiska motioner. Två av dem bilfölls.

SFI för föräldralediga

Genom att erbjuda SFI för föräldralediga kan vi stärka nyanlända kvinnors väg in i samhället. Språket är en viktig nyckel både för att fortsätta utbilda sig och för att stärka sin möjlighet att få arbete och egen försörjning.

– Det här känns riktigt bra! Språkundervisning enligt detta koncept kan kombineras med undervisning om det svenska samhället och ge kvinnorna ökad kunskap om jämställdhet, kvinnors hälsa och familjefrågor. Genom att ha grupper med enbart kvinnor kan man uppnå ett tryggare klimat för att diskutera dessa frågor, säger Linda Larsson (S), oppositionsråd.

Läs motionen i sin helhet här.


Stärkt kulturupplevelse med skulpturellt centrum

Socialdemokraternas motion om att stärka kulturstråket längs Museigatan och Museiparken genom ett skulpturellt centrum, fick idag bifall av kommunstyrelsen. Motionen syftar till att utreda förutsättningarna för att tillskapa ett skulpturellt centrum i Museiparken och Sandgrundsparken.

– Kulturen är en naturlig del av området och det känns väldigt kul att vi nu kan skapa förutsättningar för att ytterligare utveckla två välbesökta parker, säger Linda Larsson, oppositionsråd.

Här kan du läsa motionen i sin helhet.


Inrätta Värmland walk of fame – avslag, men positivt bemötande

Den socialdemokratiska motionen om att inrätta”Värmland walk of fame” längs Museigatan avslogs idag av kommunstyrelsen. Men samtidigt beslutades om att ge kultur- och fritidsnämnden och teknik- och fastighetsnämnden i uppdrag att i samverkan med stadsbyggnadsnämnden utreda möjligheten att inrätta ”Värmland Walk of Fame” på lämplig plats, samt vilka urvalskriterier som i så fall ska gälla. Dialog ska föras med Region Värmland.

– Vi hade självklart hoppats på bifall av motionen, men är nöjda med att idén lever vidare. Det kan bli ett häftigt inslag i staden oavsett placering. Vår tanke var att slå två flugor i en smäll – fixa problemet med de hala stenarna på Museigatan och samtidigt bidra till en fortsatt positiv utveckling av gatan, säger Anders Tallgren (S) oppositionsråd.

Motionen om Värmland walk of fame kan du läsa här.


Avslag för S-motion om folkhälsopark

Socialdemokraterna presenterade i sitt budgetförslag en Offensiv för Norsbygden. Nu föreslår vi i en motion att Karlstads kommun ska skapa en folkhälsopark i Norsbygden, enligt ett koncept från Botkyrka kommun. Där initierade man en upprustning av Alby IP, efter att man konstaterat att folkhälsan och idrottsverksamheten var ojämställt fördelad i kommunen. Resultatet blev en Folkhälsopark som initialt fick stöd av Boverket. Kommunstyrelsen valde idag att avslå motionen. Socialdemokraterma reserverar sig till förmån för eget beslut.

– Konceptet Folkhälsopark innebär att man omvandlar en sliten och otrygg idrottsplats eller område till en aktivitetsplats med många olika aktiviteter riktade till breda målgrupper. Folkhälsoparker tar sitt avstamp i folkhälsan och den organiserade spontanidrotten snarare är föreningsidrotten. Det hade varit ett lyft för bygden och ett bra sätt att arbeta med folkhälsam, säger Anders Tallgren (S) oppositionsråd.

På vår webbplats, kan du läsa hela motionen.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.