Debatt: Karlstad borde ha en återbruksgalleria

Vi socialdemokrater är beredda att ta ansvar för framtiden. Klimatfrågan är vår tids ödesfråga och åtgärderna måste öka avsevärt om vi ska kunna begränsa den globala uppvärmningen. Isarna i Arktis och Antarktis fortsätter smälta. Människor tvingas lämna sina hem för att klimatförändringarna har gjort platsen de bor på obeboelig. Kampen mot klimatförändringarna kräver ett internationellt ansvarstagande. Det är dock viktigt att inte glömma den lokala aspekten. ”Ingen kan göra allt men alla kan göra något”. Karlstad ska bidra med sin del för att vi ska nå de globala miljömålen.

I det socialdemokratiska budgetförslaget finns flera viktiga förslag inom klimat- och miljöområdet.

Miljönämnden har ett stort, viktigt och strategiskt ansvar i de frågor som rör klimat- och miljömålen i Agenda 2030. I det socialdemokratiska budgetförslaget finns det därför medel för att förstärka den miljöstrategiska kompetensen samt en resursförstärkning för att arbeta med förändrade konsumtions- och resvanemönster.

Vi vill att lokala klimatavtal, enligt modell från Helsingborg, utreds samt att en plan tas fram för hur Karlstad ska nå noll nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045. Vi vill utveckla kommunens återvinningscentraler till återbrukscentraler. Återbruk är väldigt positivt ur miljösynpunkt. Vi ser också gärna en återbruksgalleria i Karlstad, likt ReTuna i Eskilstuna.

Vi vill utreda möjligheterna att starta en ”Miljöverkstad” enligt modell från Helsingborg. Det handlar om att stödja skolorna i deras miljöundervisning.

Vad betyder förändrade konsumtions- och resvanemönster i praktiken? En stor andel av koldioxidutsläppen kommer från transport och tillverkningsindustrin. Många handlar exempelvis uteslutande sina kläder på nätet.

Något som blir vanligare och vanligare är att det finns transportalternativ som är klimatkompenserade. Man väljer det alternativet och klappar sig lite på axeln för ”nu har jag gjort en insats för miljön”.

Problemet med klädindustrin är att mycket produceras utomlands och det är under tillverkningen som de största utsläppen sker. Att tillverka ett par jeans släpper enligt Naturvårdsverket ut cirka 13 kilo CO2e (koldioxidekvivalenter). Skulle en familj på fem personer köpa ett par jeans mindre och i stället köpa dem på second hand nästa år sparar vi lika mycket koldioxid som en medelstor bil släpper ut under 34 mils körning.

Tänk då hur mycket koldioxidutsläppen skulle minska om Karlstads alla invånare tänkte så. Därför är arbetet med förändrade konsument- och resvanemönster viktigt. En ny idé eller tanke hos en invånare kan göra stor skillnad! Särskilt spännande är den gröna våg av delningsinitiativ som växer fram, många gånger initierade av engagerade kommuninvånare.

Vi folkvalda har ett stort ansvar i miljöarbetet. Vi bestämmer riktningen för kommunens utveckling. Det är viktigt att i varje beslut tänka på hur detta påverkar vårt miljöarbete. Gruppen folkvalda är ingen homogen grupp. Vi bor i olika delar av kommunen, är i olika skeden i livet, har olika erfarenheter och olika bakgrunder. Därför har Socialdemokraterna i sitt budgetförslag avsatt pengar för kompetenshöjande insatser för förtroendevalda.

Vi arbetar för ett Karlstad som är attraktivt, tryggt, jämlikt och långsiktigt hållbart. Ett Karlstad för alla, där alla Karlstadsbor ges möjlighet att bidra till en positiv utveckling inom klimatområdet.

Linda Larsson (S), oppositionsråd

Anders Tallgren (S), oppositionsråd

Maria Rydberg (S), 1:e vice ordförande miljönämnden

Emma Andersson (S), ledamot i kommunfullmäktige

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.