INTERN PARTIREMISS AVSEENDE NY S-LINJE FÖR SKUTBERGET

NU är det dags för er i föreningarna att tycka till om utvecklingen av Skutberget!

Den av arbetarekommunen utsedda arbetsgruppen har arbetat fram ett antal punkter som
förslag till principer för Skutbergets utveckling. Arbetsgruppen ser nu fram emot att få synpunkter och inspel på dessa förslag. Principerna föreslås ligga till grund för vår nya s-linje avseende Skutbergets framtid.

Sista dag för föreningarna att lämna synpunkter på arbetsgruppens förslag
är 13 september.

BAKGRUND
Arbetsgruppen består av Linda Larsson, Anders Tallgren, Lena Skoglund, Anders Johansson,
Olle Nilsson och Susanne Kielba. Arbetsgruppens uppdrag är att, med bred förankring i
partiorganisationen, lägga fram förslag på en ny S-linje för Skutbergets utveckling.
Arbetsgruppen har haft tre möten; 17 maj, 8 juni och 14 juni. Vid dessa möten har gruppen diskuterat det aktuella läget i de formella processerna som finns i kommunen, tagit fram
förslag på de principer som nu är på remiss samt förberett och genomfört ett medlemsmöte
om Skutbergets utveckling

VAD HÄNDER NU
Principerna är nu ute på remiss och arbetsgruppen väntar in föreningarnas synpunkter. Arbetsgruppen har i uppdrag att lyfta in mötesdeltagarnas (från medlemsmötet 21 juni) och föreningarnas olika åsikter, idéer och kommentarer för att sedan lämna över förslaget på ny s-linje till
ak-styrelsen den 20 september.

ARBETSGRUPPENS FÖRSLAG PÅ PRINCIPER

S-linjen ska omfatta hela Skutberget.
• Hela skutbergsområdet behöver tydligare
knytas samman och utvecklas för att stärkas
som rekreations- och friluftsområde.
• Skutberget ska utvecklas som både
ett rekreationsområde och ett hållbart
besöksmål.
• Socialdemokraterna vill inte att en
temapark etableras på Skutberget.
• Skutbergsområdet ska vara öppet för alla.
• Skutberget ska vara avgiftsfritt och
inte inhägnat.
• Skutberget ska präglas av hög tillgänglighet,
med kollektivtrafik, cykelbanor, tillgänglighetsanpassningar och avgiftsfri parkering.
• Skutberget ska utvecklas i takt med tiden
och det omgivande samhället,
men i ”Forsells anda”.
• Skutberget behöver upprustas. Spår, leder,
grillplatser, badstränder och de byggnader
som ska vara kvar ska vara i gott skick.
• På Skutberget ska det finnas en modern,
ändamålsenlig serviceanläggning i kommunal
regi. Det kan innebära att befintlig renoveras/
byggs om eller nybyggnation.
• Vi vill se ett kommunalt driftansvar för
fastigheter och gröna ytor men vissa
funktioner riktade mot besökare kan drivas av
privata aktörer exempelvis camping,
höghöjdsbana, kanotuthyrning och foodtrucks.
• För att utveckla Skutberget vill vi gärna se
en eller flera ”dragare” t.ex. äventyrslekpark,
trollstig, kulturspår, förbättrade möjligheter till
vinterbad, arkitektoniskt tilldragande vindskydd eller ”hängytor”, en ”instagram-vänlig”
plats, konstverk, utomhusscen och möjlighet
att arrangera kultur- och idrottsevenemang
exempelvis teater, motionslopp
och segeltävlingar

Välkommen att lämna synpunkter!

Alla karlstadsbor är välkomna att lämna in sina synpunkter och tankar på arbetsgruppens förslag.

Mejla till karlstad@socialdemokraterna.se

Det är sedan arbetarekommunens representantskap som slutligen kommer att ta ställning till S linje i frågan om Skutbergets utveckling när föreningar, medlemmar och karlstadsbor har tyckt till.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.