Låt oss behålla vuxenutbildningen i egen regi

Nu ligger förslaget om att införa ett valfrihetssystem inom vuxenutbildningen i Karlstad återigen på gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens bord. Men istället för att avveckla den kommunala vuxenutbildningen – låt oss utveckla den.

Då är det rond 2 i kampen för att värna kommunal vuxenutbildning i Karlstads kommun! I mars tvingades den moderata ordföranden dra tillbaka det förslag som låg på nämndens bord om att införa ett valfrihetssystem inom vuxenutbildningen då det inte rådde politisk enighet i det blå-gröna styret om förslaget.

Nu verkar Moderaterna fått med sig de övriga partierna och förslaget ligger åter på nämndens bord. Om förslaget går igenom innebär det att vi som kommun ger fördelaktiga villkor vad gäller priser för de utbildningar som privata aktörer vill sälja på skolmarknaden i Karlstads kommun.

Socialdemokraterna är kritiska till förslaget och ska här förklara varför.

Vi menar att de privata aktörernas intressen på skolmarknaden har gått för långt och det gäller inom såväl grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Vi vet att det finns starka vinstintressen i friskolekoncernerna, inom alla nivåer i utbildningssystemet och vi vill göra oss så oberoende som möjligt av privata aktörer.

Vi ser risker i att kostnaderna ökar för vuxenutbildningen och dessutom samtidigt som vi ser risker i kvalitet inom undervisningen. Betygsinflation är dessutom en stor risk när privata aktörer ska komma in och tävla om kunder (elever) på en marknad. För oss som kommunal huvudman finns inte vinst som incitament. Den kommunala huvudmannen har endast ett uppdrag: att leverera utbildning med hög kvalitet till eleverna.

Moderaternas motiv för att få med sig de andra partierna på förslaget är att auktorisation med fastställda priser och kvalitetskrav är att föredra framför upphandlad utbildning med stöd av LOU som ofta ger låga priser och låg kvalitet.

Vi instämmer i att upphandling av vuxenutbildning innebär de riskerna och vill därför att en plan tas fram för hur vi kan säkra att vuxenutbildningen i egenregi istället kan växa och utvecklas på bekostnad av upphandlad verksamhet.

Vi socialdemokrater ser inte att ett privat alternativ måste ställas mot ett annat privat alternativ utan vi förordar istället att vi utvecklar den kommunala vuxenutbildningen så långt det är möjligt. I de delar vi inte kan leverera en utbildning kan vi komplettera med upphandlad verksamhet.

I Örebro kommun som styrs av S, C och KD har man valt en väg att ta tillbaka vuxenutbildningen i egenregi och att utveckla den. Idag har man en övervägande majoritet av vuxenutbildningen hos den kommunala huvudmannen och man ser att kvaliteten har stigit och kostnaderna sjunkit. Innan det blå-gröna styret klubbar igenom ytterligare en kostsam privatisering i Karlstads kommun rekommenderar vi ett studiebesök i Örebro kommun.

En vuxenutbildning av hög kvalitet är helt avgörande för att möjliggöra det livslånga lärandet i ett Karlstad för alla.

Sofia Magnusson (S), 1:e vice ordf i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ulrica Elfgren Borgström (S), ledamot

Mathias Casserlund (S), ledamot

Ulrika Sharifi (S), ersättare

Anders Johansson (S), ersättare

Jonas Lindén (S), ersättare

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.