Vi socialdemokrater kan inte acceptera ett delat Karlstad

Idag fattar Karlstads kommunfullmäktige beslut om strategisk plan och budget för åren 2022—2024. Socialdemokraterna lägger ett eget förslag för ett Karlstad som är attraktivt, tryggt, jämlikt och långsiktigt hållbart.

Förslaget bygger på en del av de utmaningar som vi ser i Karlstad och som oroar oss.

Om man skrapar lite på ytan i ”staden med den glada solen” så växer bilden av ett delvis delat Karlstad fram. Efter att ha styrts av en moderatledd koalition i över tio år, så går utvecklingen åt fel håll inom en rad områden och skillnaderna i levnadsvillkor ökar.

Skolresultaten, arbetslösheten och företagsklimatet är några exempel. I rankingen över företagsklimatet har vi rasat från plats 35 under S-styre till plats 112. Vi fortsätter därför lägga fram våra 100 förslag för ett förbättrat företagsklimat.

Förra året lämnade 119 elever årskurs nio utan att ha uppnått godkända resultat för gymnasiebehörighet. Det motsvarar nästan fyra klasser.

13 procent av 19-åringarna befinner sig inom det som kallas det kommunala aktivitetsansvaret. Det betyder att de varken studerar eller arbetar. Helt förödande för unga människor på väg in i vuxenlivet. Vi föreslår därför medel för att bredda och utveckla arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret och vi vill utreda ett starkare kommunalt arbetsmarknadsuppdrag.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får bland annat medel för ökad måluppfyllelse och fler platser i vuxenutbildning och yrkes-SFI. Utbildning är den bästa arbetsmarknadsåtgärden och en gymnasieexamen är den enskilt viktigaste faktorn för att kunna få sitt första jobb. Alla som kan jobba ska jobba.

Det livslånga lärandet börjar i förskolan och skolan och här läggs grunden för resten av livet. I vårt budgetförslag får därför barn- och ungdomsnämnden (som ansvarar för förskola, grundskola, fritidshem, kulturskola) drygt 60 miljoner kronor utöver det generella tillägget på 2 procent, nästan 10 miljoner kronor mer än i det blågröna styrets förslag. Vi förstärker bland annat resurserna till barn och elever i behov av särskilt stöd. Vi vill att kulturskolan blir avgiftsfri.

För Socialdemokraterna är kultur- och fritidsnämndens verksamhet en viktig del av välfärden. Vårt budgetförslag innehåller bland annat stöd till föreningsdrivna ridklubbar så att deras villkor liknar andra föreningars. Vi vill rädda kvar ungdomens hus, UNO, i Karlstads centrum, starta en fritidsbank på Gruvlyckan och vi avsätter särskilda medel för fritidsverksamhet i områden utan fritidsgård. Vi vill också stödja utvecklingen av mer experimentell kultur.

Välfärden ska självklart omfatta hela livet. Pandemin har blottat brister inom äldreomsorgen i hela landet och S/MP-regeringen har bidragit med stora statsbidrag för att stärka kommunernas äldreomsorg. I Karlstad handlar det om 43 miljoner kronor direkt från regeringen. Kvaliteten i äldreomsorgen beror mycket på personalens arbetsvillkor. Vi vill att vård- och omsorgsnämnden genomför ett pilotprojekt med mer tillitsbaserad styrning i hemtjänsten, i stället för den ”minutstyrning” som fortfarande tillämpas. Vi vill också utveckla det förebyggande arbetet mot ofrivillig ensamhet bland äldre och föreslår ökade föreningsbidrag för seniorverksamhet.

Solidaritet handlar inte bara om fördelning här och nu, utan också över generationsgränser. Klimatfrågan är vår tids ödesfråga och vi har flera spännande förslag inom miljö- och klimatområdet. Vi föreslår bland annat framtagande av en plan för hur Karlstad ska ha noll utsläpp av växthusgaser senast år 2045.

Karlstad har en stark ekonomi, mycket tack vare S/MP-regeringens rekordstora höjningar av statsbidrag på i storleksordningen 500 miljoner kronor. Det starka ekonomiska utgångsläget borde generera en mer medveten politik för ”ett bättre liv i solstaden” – för alla.

Vi socialdemokrater kan aldrig acceptera ett delat Karlstad. Vi arbetar för ett Karlstad för alla.

Linda Larsson (S)
Oppositionsråd

Anders Tallgren (S)
Oppositionsråd

Anna Dahlén Gauffin (S)
1:e vice ordförande barn- och ungdomsnämnden

Christian Norlin (S)
1:e vice ordförande arbetsmarknads- och socialnämnden

Sofia Magnusson (S)
1:e vice ordförande gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Håkan Holm Alteblad (S)
1:e vice ordförande stadsbyggnadsnämnden

Lina Larhult (S)
1:e vice ordförande kultur- och fritidsnämnden

Maria Rydberg (S)
1:e vice ordförande miljönämnden

Monica Gundahl (S)
1:e vice ordförande vård- och omsorgsnämnden

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.