Samråd om förslag till ny översiktsplan för Karlstads kommun

Karlstads utveckling, ny kunskap, nya krav, behov och förutsättningar samt politiska prioriteringar ställer krav på att översiktsplanen revideras. Den nuvarande översiktsplanen antogs 2012 och majoriteten av de markanspråk som pekas ut i den planen håller på att planläggas, är planlagda eller håller på att bebyggas. Därför behövs ett nytt och större grepp i form av en ny översiktsplan för att en sammanhållen utveckling av Karlstad ska uppnås. Inför revideringen har fyra övergripande planeringsmål formulerats för framtidens Karlstads kommun, som baseras på stadens största utmaningar.

  • Plats för fler Karlstadsbor – vi vill växa och vi växer!
  • Karlstad ska leva även i framtiden – i balans med klimatet.
  • Vi måste resa smartare – bygg för att minska trafikarbetet.
  • Stad och landsbygd i samverkan.

Vi uppmanar alla föreningar att diskutera materialet och tycka till. En polititutvecklingsgrupp under ledning av Anders Tallgren och Maria Rydberg kommer att bjuda in till öppna medlemsmöten för att diskutera samrådsversionen.

Samrådet äger rum mellan 7 juni – 30 september. För att underlätta för politiskt styrda organisationer att inkomma med synpunkter på samrådshandlingen, skapas ett förlängt utrymme efter sommaren för politisk hantering. Vidare ger det ett större tidsutrymme för andra organisationer att inkomma med synpunkter.

Även dialogen med barn och ungdomar under samrådstiden förstärks genom att skolan hinner starta upp, och skolpersonalen ges möjlighet att väva in samtal om översiktsplanen i undervisningen.

Läs mer på Karlstads kommuns webbplats.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.