Organisationsöversyn i Karlstads kommun

Kommunfullmäktige gav i december 2020 kommunledningskontoret i uppdrag att genomföra en översyn av både förvaltnings- och politisk organisation och att ta fram underlag för ett igångsättningsbeslut som definierar ramarna för organisationsöversynen till kommunstyrelsens sammanträde i januari 2021.

Vid kommunstyrelsens sammanträde i januari 2021 fattades beslut om att översynens skulle genomföras och utgår från följande kriterier:

  • Helheten måste gå före delarna Den politiska viljan måste få genomslag och verkställighet utifrån en helhetssyn som minimerar stuprörstänkande och minskar risken att saker ”faller mellan stolarna”
  • Nämndernas ansvarsområden ska ge ett reellt demokratiskt inflytande. Bolagsstyrelserna agerar i enlighet med aktiebolagslagen och givna ägardirektiv
  • Nämndernas/styrelsernas ansvar ska ha tillräckliga ekonomiska och personella resurser vad avser såväl verksamhetsnära personal som i stabsorganisationerna
  • Nämnds/styrelseorganisationen bör vara lättöverskådlig och förståelig
  • Nämnds/styrelseorganisationen bör som huvudregel följa principen –en nämnd/styrelse per förvaltning/bolag
  • Antalet förtroendemannauppdrag ska inte minska. Detta är en fråga som vi Socialdemokrater varit drivande i.

En beredningsgrupp bestående av Linda Larsson (S), Per-Samuel Nisser (M), Per-Inge Lidén (MP), Niklas Wikström (L), Erik Nilsson (KD), Parvane Assadbegli (V), Jens Östergren (C), Ljubica Jasic Modin (SD) och Peter Sörensen (KPL) har tillsats.

Våra socialdemokratiska gruppledare fungerar som referensgrupp åt Linda i detta arbete.

Vi kommer löpande att ge information om hur arbetet fortskrider. Arbetet ska vara klart vid årsskiftet 2021, färdigt förslag i februari , behandling i KS i april/maj och beslut i KF i juni 2022. Eventuella förändringar av organisationen föreslås träda i kraft 1 januari 2023.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.