Motion – Nobelgymnasiet 2.0

Vi ser att det är en stor kompetensbrist inom flera branscher i Värmland samtidigt som vi har stora grupper som går arbetslösa. Vi har inte råd med det i Karlstad och Värmland och för att klara omställningen till ett mer hållbart samhälle och för att klara den kris vi befinner oss i måste vi satsa mer på framtidsinriktad yrkesutbildning.

Nobelgymnasiet har en lång tradition av att vara Värmlands största gymnasieskola inom yrkesförberedande program. Yrkesutbildning har central betydelse för regionens kompetensförsörjning inom en mängd branscher. Vi behöver säkerställa att vi har ett utbildningsutbud som motsvarar det kompetensförsörjningsbehov som finns idag i Karlstadregionen och i länet. Vi vet att industriföretag idag har svårt att rekrytera kompetens vilket begränsar utveckling, innovation, omställning och tillväxt för både Karlstad och länet. Satsningar på att bredda och utöka yrkesutbildningar på Nobelgymnasiet behöver bygga på en uppdaterad analys av arbetsmarknaden och kompetensförsörjningsbehovet.

Utmaningar vi kan se är att det krävs utökad samverkan med näringslivet – industrin och andra branscher – samt även mer regional samverkan. Om vi ska kunna utveckla yrkesutbildningen till en version 2.0 behöver vi göra investeringar i moderna lokaler, ny teknik och nya maskiner. Fördjupad samverkan med näringslivet krävs för att kostsamma investeringar ska kunna genomföras. Om en analys bedömer att en utökning med Industriprogrammet bör ske måste det ske i nära samverkan med näringslivet.

Det är ett gemensamt intresse för oss som kommun och för näringslivet att erbjuda hög kvalitet i vår yrkesutbildning och att eleverna får bästa förutsättningar både i den skolförlagda utbildningen och den som är arbetsplatsförlagd. Det är också i samverkan mellan kommun, näringsliv och fackliga parter som vi skapar en hög attraktivitet till våra yrkesprogram som lockar både tjejer och killar att se livschanser och att söka sig till våra yrkesutbildningar. Även studie- och yrkesvägledningen samt den strategiska kommunikationen om yrkesutbildning riktad mot grundskola och mot vuxna som är i behov av omställning eller som är födda utanför Sverige, behöver förstärkas och utvecklas.

För att korta vägen till arbete för vuxna via yrkesutbildning kan validering bli ett verktyg vi kan arbeta mer med. Det finns goda exempel i landet att använda som modell, till exempel Validering Väst och på Karlstad teknikcenter har man påbörjat arbetet med att utveckla validering. En regional samordning är sannolikt nödvändig samt att vi involverar aktörer som har intresse och resurser att utveckla en värmländsk valideringsmodell.

Det pågår redan en positiv satsning som det finns en bred politisk enighet om för att utveckla Nobelgymnasiet mot ett lärcenter med ökad satsning på yrkesvux och yrkes-sfi. Socialdemokraterna vill höja ambitionsnivån ytterligare och göra en bred utredning och analys av behov och framtidsutmaningar för yrkesutbildningarnas framtid där Nobelgymnasiet 2.0 kan stå som framtidsvision. En sådan utredning har koppling till det redan fattade beslutet om lärcenter. Utredningen kan även vid behov beröra vilken betydelse en ökad satsning på yrkesutbildningar har för Tingvallagymnasiet och om det berör även KTC och i så fall på vilket sätt.

Förslag:

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda hur vi kan utveckla Nobelgymnasiet 2.0 till ett yrkescentrum.

2. Utredningen bör presentera förslag till hur samverkan rörande yrkesutbildning kan öka regionalt med näringslivet, med andra kommuner och regionen.

3. Utredningen bör presentera förslag till hur validering skulle kunna utvecklas i en värmlandsmodell kopplat till yrkesutbildningar.

Karlstad 2021-04-12

Ferman Brodrej (S)
Linda Larsson (S)
Sofia Magnusson (S)
Mathias Casserlund (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.