Offensiv för Norsbygden

När vi socialdemokrater talar om Karlstad så menar vi hela kommunen.

Under de senaste åren har vi utvecklat vår politik för de mindre tätorterna och landsbygden. Det ska finnas goda livsvillkor i hela kommunen vilket innebär att alla skolor ska vara bra skolor, det ska finnas kultur- och fritidsaktiviteter, erbjudas möteslokaler för föreningslivet, bostadsbyggande och arbetstillfällen. Vi har föreslagit en årlig miljon till respektive tätort, pengar som lokalsamhället ska få bestämma över. Vi har också föreslagit omlokalisering av kommunal verksamhet. Just nu är kommunens byggvision för Norsbygden ute på samråd och vi socialdemokrater kommer att sätta fokus på Norsbygden under 2021.

Flera ärenden är på gång inom kommunen. Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram en uppdaterad kostnadsanalys för renovering av bad- och sporthallen i Vålberg samt kostnadsförslag för en ny sporthall, alternativt allaktivitetshus. Vidare har kommunstyrelsen fått i uppdrag att tillsammans med berörda aktörer utreda förutsättningar för investeringar, aktiviteter och kostnader för att öppna tågstopp i Vålberg och Edsvalla. Kommunen utreder förutsättningarna för en skatepark i Norsbygden. Nyligen beslutade teknik- och fastighetsnämnden att en dubbel markanvisning ska genomföras där en byggnation i Tullholmsviken förutsätter att man också bygger bostäder i Älvenäs. Det pågår studier och utredningar om skredrisken längs Norsälven och inom kort ska även åtgärder vidtas. Det planeras cykelbanor mellan Vålberg och Edsvalla och mellan Vålberg och Grums. Det pågår ett detaljplanearbete kring Edsvallaskolan för att kunna utveckla det området. Flera föreningar har fått landsbygdsmedel och coronastöd de senaste åren. Vi socialdemokrater stödjer alla de här processerna men har också ytterligare förslag för området.

Vi har nyligen tagit strid för och räddat öppettiderna på Vålbergs bibliotek. Närbiblioteken har en viktig demokratisk funktion i lokalsamhället och är en del av välfärden. Vi vill se en familjecentral och ett trygghetsboende i området. Vi har avsatt medel för upprustning av utemiljöerna i våra mindre tätorter. Vi har inte gett upp hoppet om att Edsvallaskolan ska kunna bli en lokal mötesplats för föreningsliv och näringsliv. Vi vill se en upprustning av Edsvalla idrottsplats. Vi vill se en utveckling av företagsverksamheten i bland annat Älvenäs hamn och att industrispåret kan nyttjas igen. Vi driver på för en utvecklad kollektivtrafik. Utpekade områden i LIS-planen, (landsbygdsutveckling i strandnära läge), måste realiseras. Vi har föreslagit en inventering av kulturmiljöer även utanför tätorten Karlstad. Vi vill se ett högre valdeltagande och en ökad trygghet. Vi har gjort ett flertal besök hos privatpersoner, föreningar och företag. Förtroendevalda socialdemokrater i kommunen har också tillsammans med Nors S-förening genomfört ett dialogmöte med lokalbefolkningen om deras önskemål framåt.

Där framkom en stor stolthet över bygden, många goda idéer fördes fram men det uttrycktes också en känsla av utanförskap och brist på action. Det kan sammanfattas som att det pratas mycket om hela kommunen men att alltför mycket sker i centrala Karlstad. Vi förstår och delar den uppfattningen. Det nuvarande styret med Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har inte levererat. Vi Socialdemokrater vill nu se mindre av visioner, utredningar och planer för Norsbygden. Vi vill se konkreta åtgärder och verkstad. Vi kallar det en Offensiv för Norsbygden!

Linda Larsson (S), oppositionsråd

Anders Tallgren (S), oppositionsråd

June Sandberg (S), ordförande Nors S-förening

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.