Debatt: Karlstad ska vara Sveriges mest jämställda kommun

Socialdemokraterna är ett feministiskt parti och vi vill att Karlstad ska vara Sveriges mest jämställda kommun. Det kräver ett politiskt ledarskap som både har viljan och förmågan att prioritera jämställdhetsarbetet och implementera metoden jämställdhetsintegrering, på riktigt, i alla kommunens verksamheter.

Jämställdhetsintegrering handlar om att jämställdheten (eller brister på den) alltid ska synliggöras i verksamheternas vardag.

Det kan handla om skillnader i betyg mellan flickor och pojkar, att synliggöra jämställdhet och genus i stadsplaneringen, att säkerställa jämställda föreningsbidrag, att skotta cykelbanor och busshållplatser före bilvägar och så vidare. I arbetsgivarpolitiken kan det handla om osakliga löneskillnader, skillnader i sjukfrånvaro och föräldraledighet, skillnader i tillgång till arbetskläder och friskvårdspeng.

Socialdemokraterna har drivit en mängd frågor med koppling till ökad jämställdhet. I denna debattartikel nämner vi några exempel.

Vi har föreslagit att det inrättas en kunskapsbank för jämställdhet under kommunstyrelsen och att kommunen inleder ett organiserat samarbete med Centrum för Genusforskning vid Karlstads universitet.

Vi har föreslagit utredningar kring att införa jämställdhetsbudgetering. Vi har föreslagit en förnyad socioekonomisk analys, vilket skulle vara ett viktigt verktyg i jämställdhetsarbetet.

Vi har arbetat för att förbättra kvinnors arbetsmiljö och drivit frågan om att ta bort delade turer inom vård- och omsorg. Vi har föreslagit att barnomsorg på obekväm tid utökas och anpassas efter det faktiska behovet. Vi har föreslagit ett pilotprojekt för mer tillitsbaserad styrning inom hemtjänsten och drivit på för att lokalvårdarna inom serviceavdelningen i teknik- och fastighetsförvaltningen ska få tillgång till mobiltelefoner för att underlätta planering och styrning av verksamheten.

Vi kommer att följa upp hur de anställdas friskvårdspeng används och om skillnaderna mellan verksamheterna har utjämnats, så som kommunfullmäktige beslutat efter en socialdemokratisk motion.

Den yttersta konsekvensen av ett ojämställt samhälle är mäns våld mot kvinnor. Kommunen måste alltid kunna erbjuda skydd och stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn. Samarbetet med Alla kvinnor hus ser vi därför som ovärderligt. Vi har också föreslagit ett förstärkt arbete inom kommunen mot familjevåld och sexhandel samt fått igenom en motion om porrfilter på alla kommunala digitala enheter.

Socialdemokraterna vill också lyfta jämställdhetsperspektivet i kommunens arbete med näringslivsfrågor. Arbetet med företagsetableringar ska präglas av jämställdhetsfokus och vi vill utbilda näringslivsutvecklarna i genusvetenskap. Vi tror också att ett utvecklat arbete med mentorskap bland företagare skulle vara gynnsamt för entreprenörskapet bland kvinnor.

I år är det 100 år sedan Sverige införde allmän och lika rösträtt för kvinnor och män. En lång tid om man ser till samhällsutvecklingen och utvecklingen av välfärdssamhället under 1900-talet, men en kort tid i ett historiskt perspektiv. 100 år har i alla fall inte räckt till för att åstadkomma jämställdhet bland oss förtroendevalda.

Vi ser stora skillnader mellan partierna lokalt i kommunen. Vi förstår att det behövs kompromisser om positioner mellan fem styrande partier (M-MP-C-KD-L) men vi socialdemokrater kompromissar inte med jämställdheten. Vi är ett feministiskt parti och för oss gäller varvade listor och lika många män och kvinnor på ledande positioner. Medan vi socialdemokrater har ca 50–50 procent bland våra ledamöter i nämnder/styrelser och vice ordföranden så hade de styrande partierna i februari 2020 betydligt sämre siffror. 68 procent män och 32 procent kvinnor bland sina ordinarie ledamöter och hela 76 procent manliga ordföranden i nämnder och bolagsstyrelser.

Vi har därför föreslagit ett jämställdheten bland förtroendevalda ska kartläggas och redovisas i kommunen. Det förslaget röstades ner av det blågröna styret, som tyckte att vem som helst kan räkna själv på kommunens webbplats…

Jämställdhet kommer inte av sig själv, som någon slags självklar samhällsutveckling. Den är en följd av politisk vilja, politiska beslut och förmågan att följa upp att besluten också genomförs i verkligheten.

Det finns fortfarande mycket att göra. Det är positivt att Karlstads kommun deltar som modellkommun i SKR:s projekt för jämställdhetsintegrering och vi hoppas att det kan bidra till att vässa styrformerna i det viktiga jämställdhetsarbetet.

Karlstad ska vara Sveriges mest jämställda kommun.

Linda Larsson (S), oppositionsråd

Anders Tallgren (S), oppositionsråd

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.