Replik: En medmänsklig äldreomsorg

I en debattartikel den 26 februari anklagar moderaten Christian Holm Barenfeld Socialdemokraterna för att vara visionslösa och att vi vill skära ner 14 miljoner på vård- och omsorgsnämnden i Karlstad.

Vi börjar med att bemöta det första påståendet, som är felaktigt och troligen medvetet vilseledande.

Socialdemokraternas alternativa budgetförslag innehöll exakt samma summa pengar till äldreomsorgen, och det är Christian Holm Barenfeld medveten om.

Vi har haft förmånen att debattera äldreomsorgen i Karlstads kommunfullmäktige vid två tillfällen det senaste halvåret. Båda gångerna har undertecknad Linda Larsson försökt att sätta ord på vad som är ”kvalitet” i äldreomsorgen: ”Självklart vill vi även som äldre bli sedda och respekterade för den vi är. Vi behöver bli lyssnade på. Vi behöver sociala kontakter, närhet och omtanke. Vi vill inte ha ”för mycket spring” i vårt hem. Vi vill inte känna oss hjälplösa och till last för andra. Allt detta är personalens vardag och de förväntningar de ställs inför. Kvaliteten uppstår i mötet mellan personalen och de äldre. Så enkelt och så svårt är det”.

Socialdemokraterna försöker bidra konstruktivt för att ytterligare förbättra situationen i Karlstads äldreomsorg och i livskvaliteten för alla äldre. Det kräver att man håller två tankar i huvudet samtidigt, nämligen både de äldres situation och arbetsvillkoren för medarbetarna.

Här är några exempel:

Bort med delade turer. Socialdemokraterna har drivit frågan om delade turer hårt. Nu fasas de ut, men verksamheten är fortfarande inte i mål med detta. Vi fortsätter driva frågan tills de delade turerna är borta. Både på boendena och i hemtjänsten. Ska de unga vilja utbilda sig inom vårdyrken, måste arbetsvillkoren förbättras.

Digital fixarservice. Det är få företeelser som har blivit tydligare i skuggan av pandemin, än vikten av digitala lösningar i vardagen. Vi måste ta itu med det digitala utanförskapet och här är äldre överrepresenterade.

Ökad personalkontinuitet i hemtjänsten. I Socialstyrelsens mätningar fortsätter Karlstad att uppvisa höga tal i antalet personal som besöker de äldre i hemmet. Karlstads siffra är i genomsnitt 19 stycken under 14 dagar, vilket är bland de sämre i landet. Det här är en fråga som Socialdemokraterna drivit på olika sätt. Förra mandatperioden skrev vi en motion om en handlingsplan för ökad personalkontinuitet inom hemtjänsten. ”Det behövs inte, arbetet pågår redan” var svaret.

I januari i år gjorde Socialdemokraterna i vård- och omsorgsnämnden ett nytt försök att väcka den viktiga frågan, genom att föreslå ett pilotprojekt för att ta fram en ny styrmodell inom hemtjänsten. Vi tror på mer tillitsbaserad styrning, där medarbetarna har större inflytande över planeringen. Vi måste komma ifrån den ”minutstyrning” som hemtjänstpersonalen och facket Kommunal vittnar om.

Vård- och omsorgsnämnden har goda förutsättningar att bedriva en verksamhet med god kvalitet. Bland annat tack vare de extra statsbidragen från S-MP-regeringen, som för Karlstads del innebär 42 miljoner kronor, men också genom det stora upparbetade överskottet, 128 miljoner, som nämnden förfogar över.

Vad kräver detta för politiskt ledarskap? Det kräver engagemang i frågorna, empati med de äldres livssituation och kreativitet i de politiska lösningarna. Det krävs också att man återupprättar förtroendet efter vårdskandalen på Kronogården och de ideologiskt drivna privatiseringarna mitt under en pandemi.

Socialdemokraterna vill se en medmänsklig och professionell äldreomsorg. Karlstads äldre ska känna sig trygga med sin hemtjänst och i sina boenden och kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare, som vågar pröva nytt och litar på sina medarbetare.

Linda Larsson (S), oppositionsråd

Monica Gundahl (S), 1:e vice ordförande vård- och omsorgsnämnden

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.