Karlstad måste jobba sig ur krisen

Vi befinner oss fortfarande i en stor samhällskris till följd av coronapandemin. Krisen leder till ökad arbetslöshet och många företag slås ut. Effekterna kan mildras genom aktiva åtgärder från nationellt håll och en samverkan mellan statliga och kommunala insatser. I bästa fall kan individer och samhälle till och med gå stärkta ur krisen så småningom. Men det kräver en aktiv och medveten politik för det.

Utbildning och vidareutbildning är den bästa arbetslöshetsförsäkringen och alla som kan jobba ska jobba. Fler elever måste gå ur årskurs 9 med gymnasiebehörighet och fler gymnasieelever behöver klara sin examen. Att 119 ungdomar lämnade årskurs 9 förra våren utan att vara behöriga till gymnasiet är inget annat än ett misslyckande från samhällets sida.

Vi vet att en gymnasieexamen är den enskilt viktigaste faktorn för att etablera sig på arbetsmarknaden och ha en egen försörjning. Fler ungdomar och vuxna behöver vidareutbilda och omskola sig. Utrikesföddas väg in på arbetsmarknaden behöver underlättas och förkortas. Validering av utländska utbildningar i större omfattning än i dag är nödvändiga för att tillgodose behov av arbetskraft inom bristyrken.

Vi socialdemokrater anser att Karlstads kommun behöver utveckla arbetet med arbetsmarknadsfrågor. Vi vill gärna se en ökad samordning mellan olika delar av kommunen som har ansvar för arbetsmarknad och utbildning. Förändringarna inom arbetsförmedlingen påverkar också förutsättningarna för kommunens arbete med dessa frågor. Vi skulle gärna utveckla samarbetet med andra aktörer förutom arbetsförmedlingen, såsom arbetsmarknadens parter, branscher och näringslivet. Den strategiska styrningen upplever vi saknas.

I det socialdemokratiska budgetförslaget finns medel avsatta till arbetsmarknadsåtgärder och feriearbete. Det finns flera utredningsuppdrag kring kommunens förstärkta arbetsmarknadsuppdrag och kommunens ansvar kring validering.

Det är angeläget att alla ges möjlighet att arbeta utifrån sin förmåga och nå sin fulla potential. I vårt budgetförslag prioriterar vi därför ytterligare två arbetslag vid Kroppkärrs gård. Karlstad växer och behöver skötas om.

Vi har också presenterat en uppdaterad version av våra ”100 förslag för ett förbättrat företagsklimat”. Karlstad noterar år 2020 sin sämsta placering någonsin i rankingen över kommunernas företagsklimat. Många företagare kontaktar oss i oppositionen och vittnar om bristande återkoppling eller varierande besked från olika delar av kommunorganisationen. Det måste finnas en tydlig väg in, på riktigt, för företagskontakter.

Vi vet också att fyra av fem jobb växer till i små och medelstora företag. Om kvinnor startade företag i samma utsträckning som män skulle det leda till många nya företag och jobb. Infrastrukturen måste byggas ut så att arbets- och studiependlingen i hela kommunen och från alla delar av Värmland fungerar. Vi arbetar för ett Karlstad som är attraktivt, tryggt, jämlikt och långsiktigt hållbart. För att nå en bit på den vägen, så måste Karlstad jobba sig ur krisen.

Linda Larsson (S)

Oppositionsråd, Karlstads kommun

Anders Tallgren (S)

Oppositionsråd, Karlstads kommun

Sofia Magnusson (S)

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Karlstads kommun

Christian Norlin (S)

Arbetsmarknads- och socialnämnden, Karlstads kommun

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.