Tio år med moderat styre i Karlstad

Det har nu gått tio år sedan en moderatledd koalition tog över styret i Karlstad. Vad har det inneburit för kommunen och karlstadsborna? Det har visserligen varit en period av befolkningstillväxt och ordning och reda i ekonomin men hur ser det ut bakom genomsnittssiffrorna? Vi socialdemokrater som arbetar för ett attraktivt, tryggt och jämlikt Karlstad som är långsiktigt hållbart kan konstatera att inom många områden har det varit allt annat än en positiv utveckling.

1. Skolresultat

Det finns en stor skillnad i skolresultat mellan olika skolor och bostadsområden. Det är en alltför hög andel som slutar grundskolan utan gymnasiebehörighet. 119 elever vårterminen 2020 och på Frödingskolan är det bara 50 procent. Det är också många som inte färdigställer sin gymnasieexamen vilket är helt avgörande för att få ett jobb. Här har vi föreslagit mer resurser till skolan men också presenterat riktade insatser för att kompensera för olika sociala faktorer. I vårt Karlstad ska alla skolor vara bra skolor och ingen elev lämnas efter.

2. Försörjningsstöd och arbetslöshet

Kostnaderna för försörjningsstöd är nu en bra bit över 100 miljoner per år och det finns en grupp arbetslösa som står långt ifrån arbetsmarknaden. Här har vi socialdemokrater föreslagit att kommunens arbetsmarknadspolitik måste hållas ihop centralt så att insatser och åtgärder kan samordnas mellan alla förvaltningar och bolag. En central samordning skulle också leda till bättre samverkan med arbetsförmedlingen, regionen och arbetsmarknadens parter. Alla som kan jobba ska jobba.

3. Äldreomsorg

Den moderatledda koalitionen har privatiserat väl fungerande kommunal äldreomsorg, sagt nej till digital fixarservice för äldre och motarbetat avskaffandet av delade turer. Det har uppdagats en vårdskandal på Kronogården, vårdtagare i hemtjänsten träffar för många olika ur personalen och vård och omsorg når svaga resultat i kvalitetsuppföljningen. Nu kan det moderatledda styret tacka den S-ledda regeringen för 42 miljoner riktade till äldreomsorgen.

4. Trygghet, samhällsklyftor och social oro

Det är tidvis oroligt i flera av Karlstads större stadsdelar. Våldet blir grövre och det går allt längre ner i åldrarna. Lokala moderater skyller på regeringen men vägrar att se och ta sitt eget ansvar för situationen i den kommun de styrt i tio år. Segregationen cementeras när det inte sker en blandad bebyggelse, den sociala oron ökar när fritidsgårdar stänger och när idrotten och kulturen inte når ungdomar i alla bostadsområden. Vi har i många år avsatt mer pengar till kultur- och fritidsnämnden och föreslagit avgiftsfri kulturskola utan att få gehör. I vårt senaste budgetförslag föreslår vi ett brett trygghetspaket på nästan 16 miljoner kronor som omfattar fem förvaltningars verksamheter. För oss handlar trygghet om så mycket mer än väktare och bevakningskameror.

5. Företagsklimat

Moderaterna utger sig ofta för att vara företagsvänliga och tänka på företagarnas villkor. Men det märks inte i mätningarna. I Svenskt Näringslivs ranking över kommunernas företagsklimat har Karlstad rasat från plats 35 under S-styre 2008 till plats 112 i år. Det som kommunen får sämst betyg inom är kommunpolitikernas attityd till företagande, dialogen med kommunledningen, infrastruktur och att kommunen upplevs konkurrera med företagen. Vi socialdemokrater, som alltid strävar efter

full sysselsättning, och som anser att alla jobb är viktiga jobb har lagt 100 förslag för ett förbättrat företagsklimat. Nu är det hög tid att de blir verklighet!

6. Stadshusaffären

2015 sålde den moderatledda koalitionen kommunens förra stadshus för 50 miljoner kronor när det fanns ett konkret bud på det dubbla. Styret sålde dessutom marken och därmed förlorade karlstadsborna både det framtida markvärdet och den framtida rådigheten över det strategiska läget. Affären skulle leda till en större etablering i Karlstad med flera hundra jobb som följd. Men företaget gick i konkurs, arbetstillfällena uteblev och kvarteret står idag öde. Det var en usel affär för karlstadsborna som vi socialdemokrater reserverade oss emot. Historien gav oss tyvärr rätt.

7. Ungdomsinflytande

Karlstads ungdomsfullmäktige såg dagens ljus för 20 år sedan. Ungdomsfullmäktige har ordnat egna aktiviteter och varit en viktig remissinstans i kommunala ärenden som rör barn och ungdomar. Under det moderatledda styret har dess roll och inflytande minskat år för år. Förra mandatperioden märkte man som förtroendevald inte av ungdomsfullmäktige och nu verkar det mer eller mindre ha upphört att existera. Det är helt emot tidens anda då till och med barnkonventionen blivit lag i Sverige. Vi socialdemokrater inrättade ungdomsfullmäktige och vi är beredda att återupprätta det.

8. Jämställdhet

Var har jämställdhetsarbetet tagit vägen? Vi socialdemokrater har drivit frågorna om samarbete med centrum för genusforskning på Karlstads universitet, jämställdhetsbudgetering och upprättandet av en kunskapsbank för jämställdhet där förvaltningar och bolag kan lära av varandra. Vi har drivit frågorna om heltid som norm, bort med alla delade turer och särskilda insatser för att öka kvinnors företagande. Vi vill se fler kvinnliga chefer, fler icke-traditionella studie- och yrkesval och krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck. Socialdemokraterna vill att Karlstad sätter upp målet om att bli Sveriges mest jämställda kommun!

9. Demokrati och delaktighet

Valdeltagandet skiljer sig markant mellan olika stadsdelar inom vår kommun. Kommunen genomför medborgardialog utan förtroendevaldas närvaro. Medborgarförslagen som hanterades av kommunfullmäktige och nämnder har ersatts av e-förslag som till största delen hanteras av tjänstepersoner. Vi socialdemokrater vill se insatser för ett högre valdeltagande, att partier och ungdomsförbund bjuds in till skolor och att förtroendevalda alltid medverkar vid medborgardialoger.

10. Karlstads kommun

När vi socialdemokrater talar om Karlstad så menar vi hela kommunen. Det måste byggas bostäder och satsas på mötesplatser inomhus och utomhus i hela kommunen. Kommunal verksamhet ska omlokaliseras till de större stadsdelarna och mindre tätorterna. Trots upprepade löften från det moderatledda styret så har inte så kallad dubbel markanvisning lett till några nya bostäder i vare sig Vålberg, Väse eller Molkom. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, (LIS-planen), har inte realiserats. Däremot har man gjort allt man kan för att en bergtäkt ska kunna etableras i Ulvsby. Styret har till och med röstat ned vårt förslag om en årlig miljon vardera till kommunens mindre tätorter. Medel som medborgare och föreningar skulle få bestämma över.

Vi socialdemokrater har nu suttit i opposition i drygt tio år. Vi har dragit lärdom av det och arbetat fram många goda förslag för hela Karlstads kommun. Utvecklingen de senaste åren har inte kommit hela Karlstad och alla dess invånare till del. Skillnaderna ökar mellan bostadsområden och mellan människor. Vi vill se ett attraktivt, tryggt och jämlikt Karlstad som är långsiktigt hållbart. Vi vill leda Karlstads kommun i en ny riktning där såväl Karlstads som karlstadsbornas fulla potential tas tillvara!

Linda Larsson (S), oppositionsråd

Anders Tallgren (S), oppositionsråd

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.