Interpellation angående kultur- och fritidsnämndens arbete för personer med funktionsnedsättning

I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, så handlar exempelvis artikel 7 om Barn med funktionsnedsättning och artikeln består av tre punkter, där den tredje punkten handlar om delaktighet och inflytande:

3. Konventionsstaterna ska säkerställa att barn med funktionsnedsättning har rätt att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör dem, varvid deras åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till deras ålder och mognad på lika villkor som för andra barn, och att de för att utöva denna rättighet erbjuds stöd anpassat till funktionsnedsättning och ålder.

Artikel 30 i samma konvention handlar om deltagande i kulturliv, rekreation, fritidsverksamhet och idrott.

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de kan få. Målet är att personer med funktionsnedsättning får möjlighet att leva som andra.

I kommunens strategiska plan inom målområdet ”En kommun för alla” finns de övergripande målen ”Karlstadsborna ska ha ett liv fritt från diskriminering” och ”Tillgängligheten och möjligheten till delaktighet ska vara god”.

I november 2016 beslutade vård- och omsorgsnämnden att överföra sin fritidsverksamhet, där en viktig del var Mötesplatsen Kupan, till kultur- och fritidsnämnden. Motivet för verksamhetsövergången var att personer med funktionsnedsättning skulle ha samma utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som andra. Det målet ansåg man enklast skulle nås om fritidsverksamheten för personer med funktionsnedsättning är integrerad i det allmänna utbudet av kultur och fritid. Förutsättningarna för att utveckla fritidsverksamheten för målgruppen ökar om den tillhör den nämnd och förvaltning som har ansvar för kommunens kultur- och fritidsutbud.

Numera har Mötesplats Kupan bytt namn till Fritidsknuten. De budgetmedel som överfördes vid tillfället var 2 364 000 kr.

I en nyligen presenterad utredning om öppen fritidsverksamhet, så finns en del oroande formuleringar kring Fritidsknutens verksamhet.

Jag ställer följande frågor till kultur- och fritidsnämndens ordförande Johanna Larsson (M):

1. På vilket sätt arbetar kultur- och fritidsnämnden för att säkerställa delaktighet och inflytande för målgruppen personer med funktionsnedsättningar (både barn, ungdomar och vuxna)?

2. Intentionen var att öka utbudet av kultur- och fritidsverksamhet samt utveckla verksamheten för målgruppen, dels genom förvaltningens egen kompetens, men också i samverkan med andra aktörer. Har det blivit så i verkligheten?

3. Hur ser planerna framåt ut för verksamheten Fritidsknuten?

Karlstad 2020-11-04

Linda Larsson (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.