Fråga till kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M)

Godshantering i Karlstads kommun

Trafikverket har kommit med en fördjupad utredning avseende godshanteringen i Värmland. I den avfärdas godsbangård i Välsviken på grund av kraftigt ökade kostnader och minskat intresse från näringslivets aktörer. Det är åtminstone vad Trafikverket anför i sin utredning. De fysiska förutsättningarna i Välsviken torde vara oförändrade sedan tidigare och flera näringslivsaktörer som Karlstads kommun har haft samtal med inom ramen för översiktsplanearbetet betonar behovet av en godslösning inom hamn- och industriområdena.

Istället för Välsviken lyfter Trafikverket fram ett triangelspår väster om Karlstad vilket visserligen underlättar för Stora Enso och avlastar Karlstad C men det löser inte godshanteringen på Herrhagsbangården, Karlstad C och Karlstad östra. Det är något som Karlstads kommun har haft som en prioritering och förutsättning inom samverkansprojektet Tåg-i-tid. Det framgår också av avsiktsförklaringen från 2017 avseende etapp 4. Vidare har Karlstads kommun gått in med stora medel i medfinansiering i projektets olika delar.

Nu ser det ut att bli fortsatt omfattande godshantering i centrala Karlstad på obestämd tid och på sikt riskerar Karlstads hamn att bli utan järnvägsförbindelse. Detta samtidigt som det finns nationella mål om att fördubbla godsvolymerna till sjöss. Förslaget som presenteras är också ett direkt hot mot Karlstads stadsutveckling.

Hur kommer du som kommunstyrelsens ordförande att agera för att säkerställa att alla parter lever upp till avsiktsförklaringen och att ovan nämnda kommunala målsättningar därmed infrias?

Hur svarade då Per-Samuel Nisser på frågan? Jo, Kommunstyrelsens ordförande gav tydliga och lugnande besked att Karlstads kommun kommer att hålla den linje som gällt tidigare och kräva att alla parter hedrar de överenskommelser som slutits.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.