Motion ang. barnkonsekvensanalys i kommunens detaljplaneprocess

Socialdemokraterna arbetar för ett attraktivt, tryggt och jämlikt Karlstad, som är långsiktigt hållbart. Det betyder att Karlstad ska växa på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Ett viktigt planeringsinstrument är de detaljplaner som stadsbyggnadsnämnden arbetar fram och som i vissa, principiellt större ärenden, beslutas i kommunfullmäktige. De flesta antas dock i stadsbyggnadsnämnden.

En detaljplan är en uppgörelse mellan kommunen och markägarna. Detaljplanen är juridiskt bindande och bestämmer hur mark och vatten får användas och bebyggas.

Inom ramen för detaljplaneprocessen yttrar sig ofta kommunens olika nämnder utifrån sina verksamhets- och ansvarsområden.

Som ett underlag för de olika nämnderna finns ett antal undersökningar / utredningar om exempelvis miljö, buller, översvämning, magnetfält och dagvatten.

I Plan- och bygglagen ställs krav på att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) eller att göra en bedömning av vilka sociala, ekonomiska eller miljömässiga konsekvenser en plan får.

Men var finns då barnperspektivet i Karlstads stadsplanering? Barnkonsekvensanalyser (BKA) är en metod för att pröva och systematiskt redovisa för att barns bästa har tagits i beaktande i beslut som rör barn. Man bör göra BKA genom att fastställa ett orsakssamband, tänka efter före och pröva vad som är bäst för barnen. Syftet är att få ett bättre beslutsunderlag.

Vi kan konstatera att någon barnkonsekvensanalys inte tas fram inom nuvarande detaljplaneprocess, detta trots att barnkonventionen är svensk lag från 1/1 2020.

Barn- och ungdomsnämnden påtalar i sina yttranden till stadsbyggnadsnämnden endast barns rättigheter i nämndens verksamheter och inte hur barns rättigheter i allmänhet påverkas genom detaljplanen. Det går således inte att hänvisa till BUN:s yttranden som ett svar på motionen. Tänk på barnen i stadsplaneringen!

Förslag:1.

Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att komplettera detaljplaneprocessen med barnkonsekvensanalyser som har ett bredare perspektiv på barnens rättigheter, än barn- och ungdomsnämndens verksamhet.

Karlstad 2020-09-09

Anna Dahlén Gauffin (S)

Håkan Holm Alteblad (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.