Motion: Samarbete med polisen om orosanmälan vid sexköp

Barn behöver uppväxtförhållanden som är befriade från våld och kränkningar. Därför finns en skyldighet för flera yrkesverksamma att anmäla till socialnämnden om de i sitt arbete misstänker att ett barn far illa. Om en förälder har begått brott kan barnet vara i behov av socialtjänstens insatser för att få stöd och skydd. Att polisen gör en orosanmälan är därför ofta motiverat vid olika vålds- eller sexualbrott.

Köp av sexuell tjänst är ett brott enligt Brottsbalkens sjätte kapitel och därmed ett sexualbrott. Brottet ingår i kategorin mäns våld mot kvinnor och barn. Sexköpet visar att mannen har normer och värderingar som i hans roll som förälder riskerar att påverka hans barn negativt. Sexköpet signalerar dessutom en ökad risk för fler våldshandlingar.

I Umeå har individ- och familjenämnden mot bakgrund av ovanstående bett polisen om att de ska göra en orosanmälan i de fall då det finns underåriga i familjer där en vårdnadshavare dömts för sexköp.

Är man dömd för sexköp så innebär det givetvis inte att man inte kan vara en god förälder. Men en orosanmälan handlar inte om det, utan att det på grund av en eller flera anledningar kan finnas skäl att säkerställa att barn ges en god omvårdnad. Har man begått ett brott kan det därför finnas skäl till att närmare se på uppväxtförhållanden.

Förslag:
Att arbetsmarknads- och socialnämnden uppdras att kontakta polismyndigheten för ett samarbete om orosanmälan då vårdnadshavare döms för sexköp.

Karlstad 2020-08-18

Christian Norlin (S)

Emma Andersson (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.