Debatt: Skolan måste bli mer jämlik

Välkomna tillbaka till ett nytt lärorikt läsår hälsar vi till Karlstads grundskole- och gymnasieelever, lärare och övrig personal.

Ett läsår som, precis som vårterminen, kommer se något annorlunda ut. Coronapandemin påverkar hela vårt samhälle och den fortsätter påverka skolan vad gäller planering och arbetsformer. Exakt hur eller omfattningen kan vi inte säkert veta idag. Vi socialdemokratiska skolpolitiker befinner oss i opposition i kommunen, men kommer noga följa utvecklingen och ha en kontinuerlig dialog med förvaltnings- och skolledning samt fackliga organisationer. Vi är beredda att både samverka och att fatta beslut för att barn och ungdomar ska få den utbildning de har rätt till, samtidigt som vi behöver ta hänsyn till smittspridningen av covid-19.

Även om verksamheten inte kan fortgå som vanligt i ett krisläge, eller att vissa moment kan få stå tillbaka, finns det viktiga frågor vi Socialdemokrater aldrig kompromissar med. Skolan ska vara en plats för lärande med arbetsro i en stimulerande och kreativ miljö. Alla elever ska bli sedda och känna sig trygga varje dag. Det ska råda nolltolerans mot mobbing och trakasserier, och ett ömsesidigt respektfullt bemötande ska prägla relationerna mellan alla de som arbetar och studerar inom skolans områden.

Den röda tråden genom elevernas skoltid – från förskola, genom grundskola och gymnasium – behöver stärkas, och övergången mellan stadierna ska vara trygg och omsorgsfull. Lusten att lära ska uppmuntras hela skoltiden genom en tro på elevernas förmåga att lyckas och skolan ska vara garant och förmedlare av förväntningar och framtidstro.

Lärarnas möjlighet att göra ett bra arbete är helt avgörande för om skolan lyckas med sitt uppdrag. Lärarnas roll kan inte nog betonas och de behöver ha goda förutsättningar för att kunna möta eleverna i deras pedagogiska och sociala utveckling. Förutom goda arbetsvillkor i det dagliga arbetet behöver vi ge dem större möjlighet att utvecklas i sin lärarroll genom kompetensförsörjning kopplad till uppdraget. Karlstads kommuns skolor ska vara attraktiva arbetsplatser som bidrar till att nya studenter söker till lärarprogrammet på Karlstads universitet.

I skolan läggs grunden för resten av livet. Socialdemokraternas viktigaste prioritering är att arbeta för en likvärdig kunskapsskola med höga kunskapsresultat, där ingen elev lämnas efter eller hålls tillbaka. Varje elev ska ges det stöd som behövs för att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar.

Alla kommunens skolor ska vara bra skolor och hålla hög kvalitet. Du ska inte ha sämre eller bättre möjligheter att nå målen utifrån vilken skola du går på. Skolan måste bli mer jämlik och återigen bli en kompensatorisk skola som ger alla elever likvärdiga möjligheter att utvecklas oberoende av bostadsområde, föräldrarnas utbildningsbakgrund eller födelseland. Samhället har inte råd att förlora de unga, vare sig ur ekonomiskt eller ett mänskligt och socialt perspektiv!

För oss Socialdemokrater är det självklart att alla barn och ungdomar ska ha möjlighet att klara skolan, särskilt i den svåra tid som vi nu lever i. Socialdemokraterna fortsätter att driva en politik för det. Du är välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om vår skolpolitik.

Anna Dahlén Gauffin (S) 1:e vice ordf Barn- och ungdomsnämnden

Sofia Magnusson (S) 1:e vice ordf Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.