Bygglov för moskén på Rud

Vid stadsbyggnadsnämndens sammanträde 20200617, beslutades att bevilja bygglov för den planerade samlingslokalen/moskén på Rud. Socialdemokraterna röstade för ett beviljat bygglov, men har lämnat in en protokollsanteckning i ärendet, som du kan läsa här.

Det har i olika lokaler funnits en moské i Karlstad i över 20 år, men de senaste 10 åren har Islamiska kulturföreningen letat efter en lokal eller tomt för att bygga en ny samlingslokal/moské. Efter att ha utrett frågan så föreslog kommunen den aktuella platsen på Rud.

Ett plan-PM skrevs fram i mars 2015 och ett samarbetsavtal, en så kallad markanvisning, behandlades i teknik- och fastighetsnämnden i november 2015. Föreningen har under processens gång löpande betalat markanvisningsavgift till kommunen. I juni 2017 antogs detaljplanen av kommunfullmäktige och planen vann laga kraft i november 2017. En bygglovsansökan lämnades in våren 2019, och nu på onsdag 17/6 är bygglovsansökan uppe i stadsbyggnadsnämnden för beslut.

Islamiska kulturföreningens verksamhet har pågått hela tiden oavsett om kommunen hanterar formella ärenden. Att markupplåtelseavtal tecknas eller att bygglov beviljas innebär inte automatiskt att byggnationen inleds. Enligt avtalet ska föreningen ha färdigställt byggnadsskyldigheten senast 2022-06-30.

Den socialdemokratiska hållningen ligger fast och är densamma som när till exempel detaljplanen antogs 2017: Vi värdesätter de principer som finns i vårt demokratiska samhälle, såsom jämställdhet, jämlikhet, förenings- och åsiktsfrihet liksom den grundlagsskyddade rätten att få utöva sin religion. Så även möjligheten att uppföra en religiös byggnad. Vår samlade ståndpunkt kommer att redovisas i protokollsanteckningar i respektive ärende i stadsbyggnadsnämnden och teknik- och fastighetsnämnden.

Angående finansieringen av bygget, så är det upp till Polisen och Finansinspektionen att reda ut om eventuella bidrag är olagliga eller villkorade. Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) menar att utländsk finansiering inte per automatik betyder utländskt inflytande och de uppger att de inte har fått några signaler på att Islamiska kulturföreningen i Karlstad skulle vara föremål för utländsk påverkan. Det är dumt att spekulera innan det finns fakta, men för Socialdemokraterna är det viktigt att Islamiska kulturföreningen är fortsatt självstyrande och att eventuella bidrag/gåvor inte är kopplade till några motprestationer, krav eller villkor.

Vi uppmanar Islamiska kulturföreningen till fortsatt öppenhet och dialog med kommunen och vi förutsätter att de, enligt tidigare utsago, är beredda att öppet redovisa finansieringen av bygget. Kommunen har dock inga lagliga möjligheter att kräva en öppen redovisning av finansieringen.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.