Debatt: Nu ska utbildningsskulden hanteras

Vi är många som gläds över beslutet att öppna upp våra skolor. Lärare och elever har varit fantastiska. I Karlstad skedde omställning till distans över en dag. Vi ser att det funkat bra till stor del. För några elever har närvaron till och med ökat. Tack till skolledare, lärare, elevhälsa, it-pedagoger och andra för era insatser. Tack alla elever som varje dag kopplar upp sig, ofta många timmar, för virtuella föreläsningar och gruppchattar.

Nyttjandet av modern teknik i skolan har fått en skjuts och för många elever och i vissa sammanhang funkar distansundervisning väl. Det finns förutsättningar att använda distans- och fjärrundervisning i större omfattning även under normala förhållanden. Det kan även finnas risker och brister med distansundervisning. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i enighet, på socialdemokratiskt initiativ beslutat att utvärdera distansundervisningens effekter för att dra nytta av fördelarna men också för att identifiera brister och problem.

Behov av att återgå till mer närundervisning är tydligt. Elever som börjar gymnasiet behöver få starta upp på plats tillsammans med lärare och kamrater. Elever som läser yrkesprogram får kvalitet i undervisningen när de kan läsa yrkesämnen i skolan. Elever som behöver motiveras och ha nära stöd behöver träffa sina lärare. Om nya beslut kommer i höst som påverkar undervisningen vill jag hävda att aktuellt läge i smittspridningen som skiljer sig åt mellan regioner, bör kunna leda till olika beslut över tid i olika regioner.

I bedömningen är det av stor vikt att hänsyn tas till eleverna och deras rätt till kvalitet i undervisningen. Eventuella nya beslut bör kunna innebära att distansundervisning och närundervisning kombineras. Kontaktytor kan minska och antal resande i kollektivtrafik men utrymmet för att bedriva närundervisning när det behövs, bör finnas kvar, för elevernas skull.

Vi har nu en utbildningsskuld, precis som vi får en vårdskuld. Vi kommer sannolikt se sänkt måluppfyllelse när vi summerar. Elever som behöver mer stöd och motivation riskerar att halka efter eller inte avsluta studierna. Även under normala omständigheter har Karlstad en segregerad måluppfyllelse där vi inte utjämnar tillräckligt för elevers olika förutsättningar. Pojkar kan vara särskilt sårbara i den här situationen eftersom de har lägre resultat generellt sett och de får oftare särskilt stöd i skolan.

Regeringen tillför medel till lovskola, vilket är värdefullt. I Karlstad, som redan innan Corona hade en underfinansierad gymnasieskola, kommer det att bli en utmaning att med knappa resurser försöka komma ikapp utbildningsskulden. Regeringen har hittills tillfört Karlstad 191 miljoner kronor under 2020 och det är angeläget att utbildningsskulden beaktas vid fördelningen mellan nämnderna.

Framtidens samhälle byggs av våra elever. Det är våra elever som utbildas till undersköterskor, elektriker, snickare, VVS:are, sjuksköterskor och läkare. Det är våra elever på yrkeshögskolan som ska köra våra bussar och se till att vi kan komma till jobb och skola. Det är våra elever som ska utveckla innovation och teknik som är värdefullt för att bidra till resurser för framtidens välfärd.

Utbildning är samhällsviktig verksamhet som ska prioriteras, och vi ska bedriva utbildning av kvalitet och så nära normalläget som möjligt, även under den kris vi nu befinner oss i. Socialdemokraterna i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är angelägna om att bidra till en konstruktiv dialog om hur vi gör detta möjligt.

Sofia Magnusson (S)
Förste vice ordförande,
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Karlstad

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.