Protokollsanteckning, teknik- och fastighetsnämnden 2020-04-08

Ärende 1. Markupplåtelseavtal Rud 2:1

Idag 2020-04-08 beslutar teknik- och fastighetsnämnden om markupplåtelseavtal för en samlingslokal i enlighet med fastställd detaljplan. Detaljplanen beslutades i kommunfullmäktige 2017-06-19 och vann laga kraft 2017-11-30.

Socialdemokraterna är angelägna om att upprätthålla ett likvärdigt bemötande från kommunen gentemot medborgare och föreningar och en rättssäker myndighetsutövning.

De medborgerliga fri- och rättigheterna stadgas i Regeringsformens 2 kap. Punkt 6 handlar om religionsfrihet: Frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.

Socialdemokraterna värdesätter och företräder de principer som finns i vårt demokratiska, öppna samhälle såsom jämställdhet, jämlikhet, förenings- och åsiktsfrihet. De demokratiska rättigheter vårt samhälle bygger på omfattar alla, oavsett religionstillhörighet.

Vi tar också människors oro på allvar. Oro ska mötas med dialog och kunskap.

Vi uppmanar Islamiska kulturföreningen till fortsatt öppenhet och dialog med kommunen. Vi förutsätter att de, enligt tidigare egen utsago, är beredda att öppet redovisa finansieringen av byggnationen.

Socialdemokraterna kommer aldrig acceptera radikalisering eller religiös extremism.

Vi arbetar för ett attraktivt, tryggt och jämlikt Karlstad som är långsiktigt hållbart. Vi kompromissar inte med jämställdhet och mångfald. Det är för oss självklara värden.

För Socialdemokraterna i Teknik- och fastighetsnämnden

Anders Tallgren
1:e vice ordförande

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.