Motion – Förbättra trafiksäkerheten genom informationskampanj och fler markeringar i GC-vägar

Från och med 15 oktober 2018 ändrade regeringen trafikförordningen för gångtrafikanter. På gemensam gång- och cykelväg ska gångtrafikanter gå på vänster sida i färdriktningen och därigenom möta cyklisterna. Reglerna gäller givetvis även i Karlstad. Som flitiga gångtrafikanter, så upplever vi att stor tveksamhet verkar råda fortfarande. Det kanske också blir extra förvirrat eftersom vi har en hel del GC-vägar som är uppdelade mellan gång- och cykelbana. Trafikförordningen reglerar gemensam GC-väg, men gångvägar och trottoarer är oreglerade och Transportstyrelsen och NTF rekommenderar att man då går på höger sida.

Det är angeläget att gångtrafikanter och cyklister kan samarbeta i trafiken och att reglerna är tydliga. Flera kommuner runt om i landet har genomfört olika informationsinsatser inom området. Det skulle vara på sin plats även gentemot karlstadsborna.

Förslag:

1. Kommunen genomför en informationskampanj, så att reglerna uppmärksammas av karlstadsborna.

2. Kommunen genomför tydliga markeringar i flera GC-vägar för att öka trafiksäkerheten och förbättra samarbetet mellan gångtrafikanter och cyklister.

Håkan Holm Alteblad (S)

Emelie Vennberg (S)

facebook Twitter Email