Motion ang. förnyad socioekonomisk analys över Karlstad samt kartläggning av resurser för avgiftsfria aktiviteter, kultur och idrott

Socialdemokraterna arbetar för ett attraktivt, tryggt och jämlikt Karlstad som är långsiktigt hållbart. I början av året blev vi återigen påminda om bostadssegregationen och vad den exempelvis innebär för möjligheterna att delta i organiserad idrott. Förutsättningarna skiljer sig stort mellan olika områden och följer de socioekonomiska strukturerna.

Vi känner behov av ett bättre underlag för beslut och prioriteringar i kommunens nämnder och bolag.

I en bilaga till den tidigare folkhälsostrategin, så fanns en redovisning av de socioekonomiska förutsättningarna för Karlstad.

Karlstad delades in i geografiska områden och analyserades utifrån följande socioekonomiska faktorer:

Invånare, åldersfördelning och utrikes födda. Boendeformer. Ohälsotal. Förvärvsarbetande. Förvärvsfrekvens. Arbetslöshet. Utbildningsnivå. Gymnasiebehörighet. Disponibel inkomst per konsumtionsenhet. Försörjningsstöd.

Bilagan är daterad 2014 och det är nu hög tid att göra en förnyad analys. Kommunens nämnder står inför stora ekonomiska utmaningar och ett sådant här underlag blir värdefullt när nämnderna måste prioritera.

Vi vill också att den socioekonomiska analysen kompletteras med en kartläggning av skolresultat och vilka resurser som finns för avgiftsfria fritidsaktiviteter och möjligheter att utöva kultur och idrott.

Vi vill veta vilka lokaler, ytor för spontanidrott, kommunala verksamheter, föreningar och studieförbund som finns i de olika områdena?

Förslag:

  1. Ta fram en förnyad socioekonomisk analys i enlighet med den tidigare bilagan till folkhälsostrategin.
  2. Komplettera analysen med skolresultat samt en kartläggning av resurser för avgiftsfri fritidsverksamhet, kultur och idrott, dvs: tillgång till lokaler och ytor för spontanidrott, kommunala verksamheter i området, aktiva föreningar och studieförbund.

Karlstad 2020-01-15

Linda Larsson (S)                                                           Anders Tallgren (S)

Lina Larhult (S)                                                              Christian Norlin (S)

Anna Dahlén Gauffin (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.