Lina Larhult interpellerar Niklas Wikström (L) ang teckenspråk i förskolan

Regeringen har antagit en ny läroplan för förskolan Lpfö 18. Läroplanen beskriver förskolans värdegrund och uppdrag och innehåller mål och riktlinjer för arbetet i förskolan.

Nytt i Lpfö 18 är bland annat:

  • Barnkonventionen
  • Förundran, bildning, fantasi och föreställningsförmåga
  • Förskollärares ansvar i undervisningen
  • Barnskötares och övrig personals medverkan i undervisningen
  • Digitalisering
  • Hållbar utveckling
  • Nationella minoriteter och nationella minoritetsspråk
  • Svenskt teckenspråk
  • Barns kroppsliga och personliga integritet

Den här interpellationen berör rätten och möjligheten till stöd i språkutvecklingen i svenskt teckenspråk inom förskolan i Karlstad. Det är viktigt att förstå att teckenspråkiga barn inte är enspråkiga. De växer upp i det svenska samhället och lär sig både svenska och svenskt teckenspråk. En del av barnen har svenskt teckenspråk som sitt förstaspråk, andra har svenska som förstaspråk, och en del utvecklar en balanserad tvåspråkighet.

Svenskt teckenspråk har i språklagen samma ställning som de nationella minoritetsspråken. I den nya läroplanen framgår att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla svenskt teckenspråk om barnet har en hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk, till exempel på grund av att en anhörig är döv eller har hörselnedsättning.

De barnen har rätt att få stöd i sin språkutveckling på teckenspråk. Det svenska teckenspråket och andra teckenspråk är fullständiga språk med egen uppbyggnad, grammatik och teckenföljd. Den nya läroplanen innebär att det ska finnas teckenspråkskunnig personal i de barngrupper där behoven finns.

Min fråga till barn- och ungdomsnämndens ordförande Niklas Wikström (L):

Hur säkerställer barn- och ungdomsnämnden att förskolorna i Karlstad lever upp till intentionen i den nya läroplanen för förskolan avseende rätten till stöd i språkutvecklingen i svenskt teckenspråk?

Karlstad 2020-01-15

Lina Larhult (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.