Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M) ang hörslingor i sammanträdesrum

På KF 160908 § 25 bifölls en motion från (S) ang. hörslingor i sammanträdesrum. Beslutet var formulerat så här: ”Teknik och fastighetsnämnden får i uppdrag att i samråd med kommunens nämnder och bolag kartlägga vilka möjligheter som finns inom respektive förvaltning och bolag. Utgångspunkten ska vara att varje förvaltning och bolag ska kunna erbjuda tillgång till lokal som är tillgänglig för personer med hörselnedsättning. Hörslingor bör sedan installeras i enlighet med en sådan behovs- och möjlighetsanalys”. Detta är citat ur KF-protokollet.

Hörslingor är en viktig tillgänglighetsfråga och att det finns i sammanträdesrummen är också en viktig demokratifråga.

Vid kontakt med teknik- och fastighetsförvaltningen framgår att de årligen arbetar med att utöka med någon /några hörslingor i samråd med övriga förvaltningar. Det verkar inte förekomma något samråd med bolagen.

Mina frågor till kommunstyrelsens ordförande blir därför:

  1. Hur ser tillgången till hörslingor ut i sammanträdesrummen som bolagen förfogar över?
  2. Existerar den beslutade ”behovs- och möjlighetsanalysen”?
  3. Hur säkerställs verkställighet av kommunfullmäktiges beslut?

Karlstad 2019-11-06

Anna Dahlén Gauffin (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.